Er du leder eller sjef?

Forenklet pleier man å si at det å være sjef innebærer retten til å lede og fordele arbeidet - mens lederskap er måten man velger å utøve sjefsrollen på.

En leder kan beskrives som en person som i kraft av seg selv skaper innflytelse over andre mennesker. Han eller hun lykkes med å utvikle tilnærmingsmåter og holdninger som gjør at mennesker rundt dem aksepterer og ser dem som ledere. 

Selvsagt kan man være både sjef og leder, men alle sjefer er ikke ledere og alle ledere er ikke sjefer, noe de fleste har både positive og negative erfaringer med. 

Hva er forskjellen på en sjef og en leder? 

Ledelsesforsker Jouko Arvonens har laget følgende skille mellom sjef og leder: 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker

Sjefen

 • Har makt basert på fullmakt fra arbeidsgiveren
 • Retter sin energi mot struktur og system
 • Kommuniserer via formelle kanaler
 • Innholdet i kommunikasjonen er objektiv
 • Skaper harmoni i de sosiale relasjonene
 • Utvikler kontroll og system
 • Mindre synlig for de ansatte
 • Stoler på fakta og objektiv kunnskap
 • Unngår følelsesmessig engasjement
 • Agerer kortsiktig

Lederen

 • Har makt basert på egne personlige egenskaper
 • Retter sin energi mot mål, mennesker og prosesser
 • Kommuniserer direkte og personlig
 • Tar i bruk signaler og symboler
 • Skaper dynamikk og til og med konflikter
 • Utvikler kontroll via sosialt fellesskap
 • Er et synlig og aktivt identifikasjonsobjekt
 • Gir myk informasjon, forståelse og helhet
 • Engasjerer seg i følelser
 • Agerer langsiktig

Viktig å kunne agere både sjef og leder

Ledere er ofte synlige i organisasjonen på en annen måte enn sjefer er. Lederne er ofte de som skaper kulturen på arbeidsplassen og som er et forbilde for resten av medarbeiderne. De tar ofte, bevisst eller ubevisst, på seg å vise retning, kommunisere den, samt motivere og inspirerer medarbeidere til å jobbe mot samme mål og visjoner. 

Samtidig er det viktig å ha i tankene at medarbeidere bare følger ledere så lenge de er troverdige. Det lederen sier og det lederen gjør må stemme overens. Det er lettere å drive endring dersom man har medarbeiderne sine med seg i prosessen. Det er derfor viktig å kunne agere både sjef og leder. 

Lederskap er en tilnærming

Arvonen hevder videre at lederskap er en tilnærming. De holdningene hver og en av oss har, gjenspeiles i våre handlinger og måten vi utøver lederskapet på. Han mener også at vi kan velge hvilken tilnærming som skal prege våre tanker, følelser og handlinger - om vi skal agere som sjef eller som leder. Hva velger du? 

Vet du hva du som leder har mulighet til å bestemme?

Leder.no har laget en test der du kan sjekke hvor god kontroll du har på hva du som leder kan bestemme og hva du ikke kan bestemme. I testen har vi laget 12 ulike scenarioer du som leder kan møte. Ettersom avtaler og praksis varierer mellom arbeidsplasser, kan du ikke alltid med sikkerhet svare ja eller nei. Da velger du svaralternativet "Det må vurderes nærmere".

Hvis du ikke allerede har opprettet en gratis konto på leder.no, må du gjøre det først.

Ta kunnskapstest:

Sjekk om du tar riktig avgjørelse i disse 12 situasjonene:

Opprett gratis brukerkonto for å ta testen!