Søn- og helgedagsarbeid

Her får du svar på spørsmål om arbeidstiden på søndager og helligdager som nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag.

Hva regnes som søn- og helgedagsarbeid

Etter aml § 10-10 første ledd skal det være arbeidsfri fra kl 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl 22.00 dagen før neste virkedag.

Det følger også av første ledd at jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl 15.00 til kl 22.00 dagen før neste virkedag.

Det presiseres at arbeid innenfor disse tidspunktene regnes som søn- og helgedagsarbeid.

Dagen før 1. og 17. mai skal regnes som vanlig virkedag, ikke som dag før søndag, om den ikke faller på en lørdag, dagen før Kristi Himmelfartsdag eller på en søndag eller annen helgedag, jf lov 26. april 1947 nr 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 2 .

Arbeid som etter gjeldende lovgivning ikke kan holdes i gang på søndager, skal slutte senest kl 22.00 dagene før 1. og 17. mai. Dette gjelder ikke arbeid ved faste utsalgssteder. Faste utsalgssteder kan derfor arbeide frem til kl 24.00 dag før 1. og 17. mai.

Faste utsalgssteder

Når det gjelder faste utsalgssteders åpningstider i forhold til helgedager, reguleres disse av lov av 24. februar 1995 nr 12 om helligdager og helligdagsfreden § 5 .

Lovens § 5 slår fast at på helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl 16.00.

Som helligdager etter § 2 regnes:

 • vanlige søndager

 • nyttårsdag (1. januar)

 • skjærtorsdag

 • langfredag

 • første påskedag

 • annen påskedag

 • Kristi Himmelfartsdag

 • første pinsedag

 • annen pinsedag

 • første juledag

 • annen juledag

Dette innebærer at dagen før ovennevnte helligdager, om de ikke faller på en helligdag eller på jul-, påske- eller pinseaften, kan faste utsalgssteder holde åpent til kl 24.00.

Det er imidlertid i lov om helligdager § 5 annet ledd gjort en rekke unntak fra forbudet om at faste utsalgssteder skal holde stengt.

Disse unntakene er som følger:

 • utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm

 • bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm

 • utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen

 • utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder

 • salg fra serveringssted

 • salg ved auksjon

 • salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og liknende

 • salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet

 • utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler

 • utsalgssteder som i det vesentlige selger lokaler husflids- og suvenirvarer

 • utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg

 • salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv som er tilrettelagt for turisme

Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl 14.00 og kl 20.00.

For salg fra faste utsalgssteder 1. og 17. mai gjelder bestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfreden § 5 tilsvarende, jf lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 1 annet ledd .

Tillatt som søndagsarbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-10 annet ledd slår fast at søn- og helgedagsarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. I forarbeidene til bestemmelsen (Ot prp nr 49 for 2004-2005 side 320) fremgår det at dette er en videreføring og forenkling i forhold til det som gjaldt etter arbeidsmiljøloven fra 1977.

I og med at regelen viderefører det som gjaldt tidligere har vi nedenfor tatt inn en opplistning av de situasjoner der loven tidligere åpnet for søndagsarbeid. Dette vil fortsatt gi veiledning.

Etter arbeidsmiljøloven fra 1977 var dette tillatt som søn- og helgedagsarbeid:

 1. arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres på søn- og helgedager,

 2. vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres på søn- eller helgedager. Slikt arbeid kan også av hensyn til annen virksomhets jevne gang utføres på søn- eller helgedager når viktige grunner krever det,

 3. arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,

 4. vakthold og portnerarbeid,

 5. tilsyn med og stell av dyr.

 6. fast organisert transportvirksomhet og dertil knyttet nødvendig lasting, lossing og lagring samt ekspedisjon av post, telegrammer og telefonsamtaler. Med transportvirksomhet er likestilt arbeid som av hensyn til transportmidlenes drift eller reisendes behov må utføres som søn- og helgedagsarbeid,

 7. arbeid i virksomhet som syke- og pleiehjelp, samt i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem o.l.,

 8. arbeid i herberge- og bevertningsbedrifter når det er nødvendig for betjening av gjester,

 9. arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, fengselsvesen, kirkelig betjening, arbeid ved redningssentraler og drift av kringkasting, aviser, telegram- og nyhetsbyråer.

 10. arbeid ved bibliotek, teatre og andre forevisninger og forestillinger,

 11. arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning,

 12. berging og dykkerarbeid når forholdene gjør søn- eller helgedagsarbeid nødvendig,

 13. arbeid som av driftstekniske årsaker ikke kan avbrytes.

 14. arbeid i jordbruk når det oppstår særlig arbeidspress.

 15. tilsyn med og stell av planter.

 16. Begrensede arbeidsoperasjoner i bakerier som er nødvendige for at neste dags produksjon skal kunne gå normalt.

Før søn- og helgedagsarbeid iverksettes skal nødvendigheten av dette drøftes med arbeidstakers tillitsvalgte, jf aml § 10-10 tredje ledd .

Søndagsarbeid etter avtale med tillitsvalgte

Der virksomheten er bundet av tariffavtale følger det av aml § 10-10 at det kan inngås avtale med tillitsvalgte om søn- og helgedagsarbeid. Forutsetningen for å kunne inngå en slik avtale er at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for slikt arbeid.

I forarbeidene til loven fremgår det at det her tas sikte på de situasjonene som ble dekket at § 45 i arbeidsmiljøloven fra 1977. Dette var følgende situasjoner:

 1. når det til regelmessig tilbakevendende tider av året oppstår særlig arbeidspress,

 2. når det er oppstått uventet arbeidspress,

 3. når naturhendinger, ulykkeshendinger eller andre upåregnelige begivenheter har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,

 4. når det er forbundet med betydelige driftstekniske ulemper å avbryte produksjonen,

 5. når viktige samfunnsinteresser eller andre viktige hensyn gjør det særlig påkrevet.

Søndagsarbeid etter avtale med arbeidstaker

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om søn- og helgedagsarbeid mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til vedkommendes religion er helge- eller høytidsdag, jf aml § 10-10 femte ledd .

Denne avtaleadgangen kommer i tillegg til den retten arbeidstaker har til å kreve inntil 2 fridager etter lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Les mer om dette her .

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan ikke på generelt grunnlag gi tillatelse til søndagsarbeid.

Arbeidstilsynet kan imidlertid, etter arbeidsmiljøloven § 10-12 sjette ledd , samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker § 10-10 andre ledd , når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker