Hva er en endringsoppsigelse?

En endringsoppsigelse er når en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling og deretter tilbys ny stilling.
“Endringsoppsigelse” er intet rettslig begrep vi finner i arbeidsmiljøloven.

Vanligvis benytter man begrepet for å beskrive tilfeller hvor en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling og deretter tilbys ny stilling, eventuelt på endrede vilkår.

En “endringsoppsigelse” er derfor det samme som en ordinær oppsigelse, som må være saklig begrunnet, være bygget på saklige kriterier, det må foretas innkalling til drøftingsmøte og gis formriktig oppsigelse. Det innebærer også at oppsigelsesfristen vil løpe på vanlig måte, med mindre partene blir enige om annet.

Innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett?

Arbeidsgivers styringsrett kan kort beskrives som arbeidsgivers rett til å lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet, samt ansette og si opp arbeidstakere.

Så lenge arbeidsgiver er innenfor styringsretten, kan endringer i arbeidsforholdet gjennomføres selv om arbeidstaker ikke er enig i endringene.

Dersom man imidlertid foretar endringer som er av en slik art at stillingen endrer sitt grunnpreg, er vi normalt utenfor arbeidsgivers styringsrett. Denne grunnpregstandarden og vurderingene rundt denne, vil derfor være avgjørende for om vi må gå veien om “endringsoppsigelse” eller kan treffe beslutning i kraft av styringsretten. Når man foretar vurderingen, må vi ofte se hen til arbeidsavtalen, for å kunne finne ut hvilke arbeidsoppgaver den ansatte har etter denne.

En “endringsoppsigelse” kan være begrunnet både i virksomhetens forhold og i arbeidstakers forhold.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker