Oppsigelsesbrev og oppsigelsesfrister

Dette må du som leder vite om oppsigelsesfrister, oppsigelsestider og krav til innhold i et oppsigelsesbrev.

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder?

Grunnen til at vi har regler om oppsigelsestid er at arbeidsgiver skal ha tid til å skaffe erstatter og arbeidstaker skal ha tid til å skaffe nytt arbeid.

Oppsigelsesfristene varierer med ansettelsestid og alder: (Arbeidsmiljøloven § 15-3 )

Ansettelsestid

Alder

Oppsigelsestid

Under 5 år

Uansett alder

Én måned

Minst 5 år

Uansett alder

To måneder

Minst 10 år

Under 50 år

Tre måneder

Minst 10 år

Fylt 50 år

Fire måneder

Minst 10 år

Fylt 55 år

Fem måneder

Minst 10 år

Fylt 60 år

Seks måneder

Kan fratre tidligere etter avtale

NB! Oppsigelsesfrister er gjensidige, men det gjelder ikke når arbeidstaker har fylt 50 år og har 10 års ansettelsestid. Arbeidstaker kan der si opp arbeidsavtalen med oppsigelsesfrist på tre måneder, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-3 (3).

Det åpnes imidlertid for skriftlig avtale eller tariffavtale om andre oppsigelsesfrister, men der tabellen sier 2-6 måneders oppsigelsesfrist kan ikke slik avtale innebære kortere frister, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-3 (8). Og kortere oppsigelsestid enn én måned kan bare inngås med tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale. Det er ikke lov å kreve lenger oppsigelsesfrist fra arbeidstaker enn arbeidsgiver.

Etter at oppsigelse har funnet sted, er det imidlertid ingen ting i veien for at partene kan bli enige om at arbeidstaker skal fratre tidligere enn det som følger av vedkommendes oppsigelsestid.

Innholdet i oppsigelsesbrevet

Oppsigelse skal skje skriftlig, og leveres enten personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakerens oppgitte adresse, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-4 (2). Oppsigelsen har funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Det er arbeidstaker som må ta ansvaret dersom oppsigelsen ikke hentes på posten, eller arbeidstaker har flyttet uten å oppgi ny adresse til arbeidsgiver.

Oppsigelsesbrevet skal inneholde opplysninger om: (Arbeidsmiljøloven § 15-4 (2))
  • arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger

  • arbeidstakers rett til å reise søksmål

  • retten til å stå i stillingen

  • de fristene som gjelder for å kreve forhandlinger, reise søksmål og fortsette (stå) i stillingen

  • hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt

  • fortrinnsretten til ny tilsetting (bare der oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold)


Det er ikke noe krav at arbeidsgiver i selve oppsigelsen skal begrunne hvorfor arbeidstakeren sies opp, men arbeidstaker har rett til å få en skriftlig begrunnelse hvis vedkommende ber om det, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-4 (3).

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker