Innhente tilbud om pensjonsordning

Når du skal innhente tilbud bør du utarbeide en behovsanalyse og en kravspesifikasjon. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du bør gå frem.

Behovsanalyse

 

Bedriften må finne ut av hva slags pensjonsordning den vil ha for sine ansatte. Man kan i dag velge mellom tre forskjellige typer pensjonsordning og disse er regulert i tre forskjellige lovverk. Du kan lese mer om de forskjellige typene under:

 • Innskuddspensjon

 • Tjenestepensjon - hybrid

 • Foretakspensjon


Husk at bedriften må velge en av de ovenstående for å fylle kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Man må velge den ordningen som passer best for virksomheten gjennom å se på de behov virksomheten har.

I tillegg til at man må gjøre et valg i forhold til pensjonsordning må man gjøre noen valg med hensyn til personalforsikring. Her er det bare lovbestemt med yrkesskadeforsikring men det er vanlig også med andre ordninger.

Skal man innføre personalforsikring?

 • Yrkesskadeforsikring er lovbestemt

 • Gruppelivsforsikring er relativt vanlig

 • Ulykkesforsikring kan medtas

 • Forsikring for medisinsk invaliditet gir god trygghet

 • Forsikring for ervervsuførhet blir ofte anbefalt

 • Andre elementer

Skal man velge bare pensjonsforsikring eller bare personalforsikring? Eller begge deler? Skal man ha andre tilleggsforsikringer? Hva gjør man med de forsikringsordninger som bedriften har i dag? Skal de fortsette som nå eller tilpasses en ny løsning?

Det er mange spørsmål som kan reise seg i løpet av en slik vurdering. Det er viktig at den enkelte arbeidsgiver vurderer forholdet nøye og finner ut av hvilket behov bedriften har for forsikringer og hvilket omfang man vil legge seg på. Dette kan gjøres av bedriftens ledelse eller administrasjon, eller det kan gjøres i åpenhet og i samarbeid med de ansatte.

 

Lage kravspesifikasjon

Når behovsanalysen er klar og bedriften har bestemt seg for hva slags forsikringstyper den skal ha, kan det utarbeides en kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen må vise hva slags forsikringstype bedriften velger og hva de enkelte forsikringstypene skal inneholde. Hvis det skal etableres en pensjonsforsikring, må man f.eks ta stilling til om den skal inneholde risikodel eller ikke, og det må også bestemmes på hvilket nivå dekningen i en eventuell risikoforsikring skal ligge. Dessuten må det spesifiseres om det skal innføres personalforsikring, hva denne eventuelt skal dekke og forsikringsytelser. I denne fasen kan det være fornuftig å ta kontakt med en eller flere forsikringsleverandører før endelig løsning fastsettes. Forsikringsselskapene har bransjeerfaring, og de kan faget godt. Forsikringsleverandørene kan gi bedriften mange verdifulle tips før endelig forsikringssammensetning besluttes.

Mange benytter også uavhengige pensjonsrådgivere når de skal kartlegge selskapets behov for pensjon og forsikring før de går til sin bank eller til sitt forsikringsselskap.

Nedenfor kan du se hva det kan være lurt å ta stilling til:

Forsikringstype

Dekning

Ved valg av innskuddsbasert alderspensjon

 • Hvilken prosent av lønn skal innbetales ?

 • Hva skal legges til grunn som pensjonsgrunnlag?

 • Hva med medlemskap for ansatte i permisjon?

 • Skal det være individuelle investeringsvalg eller kollektiv forvaltning?

 • Skal de ansatte bidra med innskudd?

Ved valg av tjenestepensjon

 • Hvilken prosent av lønn skal innbetales?

 • Hva skal legges til grunn som pensjonsgrunnlag?

 • Skal arbeidsgiver ta risiko og garantere opptjening med lønnsutvikling?

 • eller skal de ansatte ha individuelle investeringsvalg men i tillegg risiko?

 • Skal arbeidsgiver ta risiko og garantere utbetalt pensjon med lønnsutvikling?

 • Hva med medlemskap for ansatte i permisjon?

 • Skal de ansatte bidra med innskudd?

Ved valg av ytelsesbasert alderspensjon

 • Hvilket pensjonsnivå skal velges?

 • Hva er pensjonsgrunnlaget?

 • Hvilke krav skal settes til tjenestetid for full opptjening?

 • Hva med medlemskap for de i permisjon?

Uførepensjon

 • Hvilket pensjonsnivå skal velges?

 • Hva er pensjonsgrunnlaget?

 • Hvilke krav skal settes til tjenestetid for full opptjening?

 • Hva med medlemskap for de i permisjon?

Etterlattepensjon

 • ytes til


  • gjenværende ektefelle

  • samboer

  • registrert partner

Barnepensjon

 • ytes til barn under 21 år

Gruppelivsforsikring

 • ansattes liv 15 G

 • ektefelles liv 10 G

Yrkesskadeforsikring

 • lovens minimumskrav

Innhente anbud

Når kravspesifikasjonen er endelig fastsatt, bør bedriften innhente anbud fra et utvalg aktører. Det er vanlig å innhente anbud fra 2-3 forskjellige selskaper hvorav det ene er bedriftens eksisterende forsikringsleverandør eller bankforbindelse. På grunnlag av den utarbeidede kravspesifikasjon, vil forsikringsselskapene eller banken gi pristilbud. Ved vurdering av leverandør er det selvsagt viktig å ta hensyn til pris, men det som også er viktig er de enkelte selskapenes oppfølgingspolitikk overfor kundene. Dette kan dreie seg om:

 • informasjon til ansatte ved innføring

 • rådgivning av ansatte når det gjelder sammensetningen av de forsikringer bedriften tilbyr og de ansattes egne, private forsikringer

 • løpende informasjon om forsikringsforholdet både til bedrift og ansatt

 • tilgang til egen portefølje via internett

 • kontoutskrifter

 • forsikringsbevis

 • kjemi mellom bedriften og forsikringsselskapet

 • mv

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker