Slik går du frem ved permittering

Hva er saklig grunn for permittering og hvordan bør de ansatte ivaretas i en slik prosess?

Permittering eller oppsigelse?

Et alternativ til permittering er selvsagt oppsigelse. Ved oppsigelse vil den kostnadsmessige effekten først komme når oppsigelsestiden til den enkelte har utløpt. Ved permittering kommer besparelsen normalt raskere.

Antas nedgangen i ordremengden å være tidsbegrenset, er trolig permittering rett virkemiddel.

Om du ikke ser muligheten for oppgang i løpet av et halvt år, vil oppsigelse være et naturlig virkemiddel.

Grunnen er at man bare kan være permittert uten lønn i 26 uker før lønnsplikt inntrer på nytt, jf lov om lønnsplikt under permittering § 3 tredje ledd.

Bruker du oppsigelse som virkemiddel er det større sannsynlighet for at du må i gang med ny ansettelsesprosess der oppdragsmengden øker igjen. En permittert har nemlig rett og plikt til å fortsette arbeidet hvis oppdragsmengden øker, normalt 1-2 dagers varsel. Oppsagte personer har derimot normalt ingen plikt til å komme tilbake når de har gått ut oppsigelsestiden, selv om de ofte har fortrinnsrett ved nye tilsettinger.

Adgangen til permittering er ikke lovregulert, men domstolene har lagt til grunn at bedrifter har adgang til å permittere enten de har tariffavtale eller ei. Utvelgelseskriteriene er i prinsippet de samme som ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold (som ikke kan bebreides den ansatte).  

Økonomien ved permittering reguleres av lov om lønnsplikt under permittering, forskrift om lønnsplikt under permittering og regler om dagpenger i folketrygdloven. (folketrygdloven kap 4 med forskrift).

Saklig grunn for permittering

Som saklig grunnlag for permittering regnes:

 • Ordremangel

 • Fulle lagre

 • Råstoffmangel

 • Ulykker og andre praktiske arbeidshindringer

 • Arbeidskonflikter (streik og lockout)

Mer om vilkår for permittering.

Slik  går du frem for å permittere

 1. Drøfting og informasjonsmøte

  Tariffbundet bedrift vil normalt etter tariffavtalen ha en drøftingsplikt med tillitsvalgte. Dette gjelder ikke bedrifter uten tariffavtale, men det er klokt å holde et informasjonsmøte overfor ansatte for å unngå rykter og uro.

 2. Permitteringsvarsel

  Det skal sendes permitteringsvarsel til den enkelte ansatte. Varslingsfristen er 14 dager. I denne perioden skal de ansatte jobbe som vanlig og motta sin avtalte lønn.


  Permitteringsvarselet må inneholde:


  • Datoen hvor permitteringen iverksettes

  • Om den ansatte skal permitteres på heltid eller deltid (permitteringsgrad må opplyses)

  • Permitteringstidens lengde – hvis dette er bestemt (skriv ellers «ubestemt tid»)

  • Opplys ansatte om å ta med permitteringsvarsel og kopi av arbeidsavtalen når de oppsøker NAV for å søke om dagpenger

Skal man permittere minst 10 arbeidstakere har man meldeplikt til NAV.

Tips om håndtering av ansatte

 • Skap forståelse for at kostnadene må ned når inntektene går ned

 • Vær forberedt på at ansatte har mange spørsmål om forventet varighet på permitteringen og hvordan bedriften ser på muligheten for å få nye oppdrag

 • La det gå kort tid fra varsling om permittering til iverksettelse – ansattes fokus flyttes ofte fra arbeidsoppgaver til privatøkonomi når varsling er gitt

 • Ta med en representant fra NAV på informasjonsmøtet med de ansatte – mange har spørsmål om hva de får i dagpenger

Arbeid i permitteringsperioden

En ansatt kan tas inn for kortvarig arbeid i permitteringsperioden for inntil 6 uker uten at det påløper ny arbeidsgiverperiode

Permittering av sykmeldte

Det er ikke forbudt å sende permitteringsvarsel til en som er sykmeldt. Permitteringen trer i kraft ved utløpet av varslingsfristen på vanlig måte etter 14 dager. Arbeidsgiverperioden starter imidlertid ikke å løpe under tjenestefri eller fravær

Oppsigelse og permittering

I en løpende periode på 18 måneder kan det permitteres inntil 26 uker uten lønn. Blir en person permittert utover 26 uker, er det lønnsplikt fra første dag etter at 26 ukers perioden er passert, uavhengig av om vi har arbeid eller ikke. Derfor vil det være naturlig å avslutte arbeidsforholdet gjennom oppsigelse i slike situasjoner. 

Der arbeidsgiver sier opp, blir det lønnsplikt i oppsigelsestiden, uavhengig om bedriften har arbeid eller ikke. Vanlig oppsigelsesfrist gjelder, men når arbeidsgiver betaler lønn kan man kreve at den ansatte møter og utfører arbeid i oppsigelsestiden.

Der ansatt som er permittert uten lønn sier opp selv, kan den ansatte si opp med en oppsigelsesfrist på 14 dager som løper fra dato (Arbeidsmiljøloven § 15-3 ). Ansatte har ikke krav på lønn i oppsigelsestiden med mindre arbeidsgiver krever at vedkommende kommer inn for å utføre arbeid.

Dagpenger og permittering

 • Permittert arbeidstaker har normalt krav på dagpenger

 • Vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50%

 • Dagpenger utbetales fra NAV fem dager i uken

 • Full dagsats regnes med 2,4 promille av pensjonsgivende inntekt (inntil 6 G) året i forveien

 • Pensjonsgivende inntekt må utgjøre minst 1,5 G

 • Før den ansatte får dagpenger må det gå 3 ventedager etter utløpet av arbeidsgiverperioden

 • Etter de 3 ventedagene vil ansatte kunne motta dagpenger i inntil 26 uker


NAV kan inviteres til informasjonsmøte i forkant av permitteringen for å orientere om dagpengerettighetene.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker