Varsel om permittering- forhåndsvarsel

I denne artikkelen kan du lese om hvilke frister som gjelder og hva permitteringsvarselet må inneholde av informasjon.

Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i § 7-3 nr 1 fast at det skal gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permittering. I nr 3 slås det videre fast at varselet gjelder “fra arbeidstidens slutt den dagen det gis”.

Direkte vil tariffavtalen bare gjelde mellom bedriften og de arbeidstakerne som er medlem av den fagforeningen som har inngått tariffavtalen. På grunn av tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger vil imidlertid arbeidsgiver være forpliktet til å benytte avtalens vilkår også overfor uorganiserte arbeidstakere.

På bakgrunn av rettspraksis vil også bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kunne legge til grunn at det gjelder en varselfrist på 14 dager. I arbeidsforhold som ikke reguleres av Hovedavtalen mellom LO og NHO må det imidlertid legges til grunn at varselfristen på 14 dager begynner å løpe på det tidspunkt permitteringsvarselet er kommet frem til arbeidstakeren. Dette er en løsning som følger av alminnelig avtalerett, og som vil gjelde i mangel av avvikende regulering, f eks i en tariffavtale slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Hovedavtalen mellom LO og NHO har særskilte varselregler ved force majeure (visse uforutsette hendelser), ved konflikter eller ved ulegitimerte fravær. Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen kan imidlertid ikke uten videre benytte disse særskilte varselfristene, men må holde seg til 14 dager varselfrist også i slike tilfeller.

I permitteringsvarselet kan permitteringstiden angis, men dersom arbeidsgiver ikke vet hvor langvarig permitteringen vil bli, kan det permitteres på ubestemt tid. I slike tilfeller bør det i permitteringsvarselet informeres om denne usikkerheten, samt gis beskjed om at arbeidstaker vil bli holdt informert om bedriftens situasjon. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er det regler om dette i § 7-4 nr 3.

I permitteringsvarselet må det fremgå:

 • Årsaken til permitteringen
 • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosenten)
 • Fra hvilken dag permitteringen iverksettes
 • Når lønnspliktdagene løper
 • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)
Oppfordre også arbeidstaker til å ta med kopi av arbeidsavtalen.

Eksempel 1: Varsel om permittering - bedriften er bundet av Hovedavtalen LO og NHO

Eksempel 2: Varsel om permittering - bedriften er ikke bundet av Hovedavtalen LO og NHO

Meldeplikttil NAV

 

Etter lov 10. desember 2004, lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 8 skal en arbeidsgiver, der arbeidstaker vil bli permittert uten lønn i mer enn 4 uker, og som vil få sin arbeidstid innskrenket med mer enn 50%, straks gi melding til NAV, bl a dersom omleggingen eller innskrenkningen vil føre til at han:

 • i løpet av 30 dager må permittere minst 10 arbeidstakere uten lønn.

Denne meldingen skal etter arbeidsmarkedsloven § 8 inneholde “de samme opplysningene som arbeidsgiver plikter å gi arbeidstakernes tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 15-2 .

Ved permittering av minst 10 arbeidstakere skal arbeidsgiver derfor gi melding til NAV om:

 • grunnene til eventuelle permitteringer,

 • antall arbeidstakere som vil kunne bli permittert,

 • hvilke arbeidstakergrupper de tilhører,

 • antall arbeidstakere som normalt er ansatt,

 • hvilke arbeidstakergrupper som normalt er ansatt,

 • i hvilken periode permitteringene vil kunne bli foretatt,

 • kriterier for utvelgelsen av de arbeidstakerne som eventuelt skal permitteres.

 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker