Overføring av ferie

Der arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, kan det overføres 12 virkedager etter ferieloven og 5 virkedager etter avtalen til neste ferieår.
Etter ferieloven § 5 nr. 1 er hovedregelen at feriedagene skal avvikles hvert ferieår.

Innenfor visse rammer åpnes det imidlertid både for at feriedager kan overføres til neste ferieår og at feriedager som skulle vært avviklet neste år avvikles på forskudd i inneværende år.

Avtale om overføring

Etter ferieloven § 7 nr. 3 kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (to uker) ferie til neste ferieår.

I tillegg til overføring av ferie etter ferieloven kan de virksomheter som har fem ukers ferie etter avtale/praksis, også overføre de avtalefestede dagene til neste år. Også her kreves det avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Der arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, kan det dermed overføres 12 virkedager (10 arbeidsdager) etter ferieloven og 5 virkedager (4 arbeidsdager) etter avtalen til neste ferieår.

Automatisk overføring

Utgangspunktet etter ferieloven er at den lovfestede ferien skal avvikles i ferieåret. Som nevnt over kan imidlertid partene skriftlig avtale overføring av inntil 12 virkedager (10 arbeidsdager) til neste ferieår. Dersom arbeidstaker ved årsskifte har feriedager som ikke er avviklet, og som det heller ikke er inngått skriftlig avtale om å overføre, er dette et eventuelt brudd på ferielovens regler.

En konsekvens av dette eventuelle bruddet er at alle dagene som ikke er avviklet automatisk overføres til neste år. Dagene overføres selv om det gjenstår flere dager enn det partene kunne ha inngått avtale om å overføre.

Det er kun de lovfestede feriedagene som automatisk overføres til neste år. Lovfestet ferie er 4 uker og 1 dag for de under 60 år og 5 uker og 1 dag for de over 60 år. De 4 (ved 5 dagers uke) avtalefestede feriedagene kan partene fritt avtale hvordan de skal håndteres, med mindre en tariffavtale man er bundet av sier noe annet.

De tidligere reglene om at ferie som ikke ble avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon kunne strykes og utbetales, ble opphevet 1. juli 2014. Det innebærer at all lovfestet ferie som ikke blir avviklet i ferieåret, automatisk overføres til neste år, og deretter videre dersom de heller ikke blir avviklet da, jf ferieloven § 7 nr. 3 annet ledd .

Ferie på forskudd

Etter ferieloven § 7 nr. 3 kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at ferie skal avvikles på forskudd. Inntil 12 virkedager (2 uker) av den ferien arbeidstaker skulle hatt neste ferieår kan avvikles i år, forutsatt at partene er enige om det. Loven krever at en avtale om forskuddsferie skal inngås skriftlig.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker