Sykdom i ferien

Disse punktene må være oppfylt for at en ansatt kan få godkjent utsatt ferie på grunn av sykdom.
addVilkårene for å kreve utsatt ferie ved sykdom:

Arbeidstaker som blir syk før ferien

Arbeidstaker som blir syk før ferien tar til, kan etter ferieloven § 9 nr 1, første ledd , kreve ferien utsatt. De tre følgende vilkår må være oppfylt for at arbeidstaker skal kunne kreve ferie utsatt etter denne bestemmelsen:

  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør (100 prosent sykmeldt)

  • Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring

  • Arbeidstaker må kreve ferien utsatt senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien

Dersom arbeidstaker krever ferien utsatt etter disse reglene, utsettes hele ferien. Tidspunktet for ferien må da fastsettes på nytt. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid bli enige om at bare deler av ferien skal utsettes.

Arbeidstaker som har vært syk i ferien

En arbeidstaker som har vært syk i ferien, kan etter ferieloven § 9 nr 1, annet ledd kreve ferien utsatt. De tre følgende vilkår må være oppfylt:

  • Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%)

  • Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring

  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (cirka 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas, med mindre vedkommende har en god grunn til å vente (for eksempel forhindret fra å ta det opp).

Tidligere måtte man i slike tilfeller være arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien for å kunne kreve ferien utsatt/på nytt senere. Kravet om minst 6 virkedager ble fjernet 1. juli 2014. Dette innebærer at dersom de øvrige vilkårene er oppfylt, vil arbeidstaker kunne kreve ferie utsatt helt ned til 1 dags sykdom i ferien.

Dersom arbeidstaker krever utsatt ferie etter disse reglene, er det de feriedagene vedkommende har vært syk som utsettes, fra 1 dag og oppover. Resten av feriedagene regnes som avviklet.

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt kan ikke kreve å få utsatt ferien. Vedkommende avvikler ferie på vanlig måte. Eksempelvis vil en arbeidstaker som er 50 prosent sykmeldt avvikle 5/6 feriedager (avhengig av om man regner 5 eller 6 dagers uke), dersom det avvikles én uke ferie. Man teller her feriedager som om man hadde vært helt frisk.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker