Når har ansatte rett på fri fra jobben?

En ansatt har krav på fri ved flere anledninger i henhold til arbeidsmiljøloven. Her har du en samlet oversikt.

Ansatte har i henhold til loven rett til fri i visse situasjoner. Det kan for eksempel være ved fødsel, pleie av pårørende eller hvis man har syke barn. Denne retten til fri er hjemlet i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Nedenfor finner du en oversikt over alle disse lovfestede permisjonene.

Når småbarnsforeldre etter permisjon ønsker å redusere arbeidstiden, må de søke redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd. Dette er ingen permisjonsbestemmelse og er derfor ikke med i oversikten.

Når det gjelder permisjon i forbindelse med religiøse høytider, for de som ikke tilhører den norske kirke, er hjemmelen for permisjon lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27A.

Mange stiller også spørsmål om ansatte har rett til fri i en rekke andre sammenhenger, eksempelvis ved tilvenning av barn i barnehage, første skoledag o.s.v. Denne type permisjoner kalles gjerne for velferdspermisjoner. Her kan du se en liste over de mest vanlige velferdspermisjonene.

 

Oversikt over lovfestede permisjoner

Pleie og omsorg

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Pleie av nærstående i livets sluttfase Alle Inntil 60 dager for hver pasient Pleiepenger fra NAV AML § 12-10
FTL § 9-12
Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, registrert partner Alle Inntil 10 dager pr kalenderår Nei AML § 12-10
Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år Foreldre Inntil 10 dager pr kalenderår Nei AML § 12-10

Familieforøkelse

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Svangerskapskontroll Mor Alle kontroller Lønn fra arbeidsgiver AML § 12-1
Svangerskapspermisjon Mor Inntil 12 uker under svangerskapet Foreldrepenger fra NAV AML § 12-2
FTL § 14-4
Omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon Far, medmor el. andre som bistår mor 2 uker ved fødsel eller omsorgsovertakelse Nei (kan være regulert i avtale) AML § 12-3
Fødselspermisjon Mor Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel Foreldrepenger fra NAV AML § 12-4
FTL § 14-9
Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon Begge foreldre Totalt 12 måneder, evt. mer der NAV yter foreldrepenger Foreldrepenger fra NAV
Fødsel: 49/59 uker
Adopsjon 46/56 uker
AML § 12-5
FTL § 14-9
Utvidet foreldrepermisjon Begge foreldre 12 mnd for hver forelder.
24 mnd ved aleneomsorg
Nei AML § 12-5
Delvis foreldrepermisjon Begge foreldre Avtale - innen en tidsramme på 3 år Foreldrepenger fra NAV AML § 12-6
FTL § 14-16
Permisjon ved overtakelse av fosterbarn Begge fosterforeldre Inntil 24 måneder samlet. 36 mnd ved aleneomsorg Kan ha rett på kommunal godtgjørelse AML § 12-5
Ammefri Mor Den tid man trenger for å amme Lønn fra arbeidsgiver inntil 1 time på dager med 7 timers arbeidsdag eller mer, inntil barnet er 1 år.
Utover dette: Ulønnet permisjon.
AML § 12-8

 

Syke barn

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Barn og barnepassers sykdom Begge foreldre For nødvendig omsorg inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn). Det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn. Omsorgspenger fra arbeidsgiver inntil 10 dager.
Rettigheter utover 10 dager refunderes av NAV
AML § 12-9
FTL § 9-5 og § 9-6
Barns sykehusbehandling Begge foreldre og evt. andre Fastsettes ut fra barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger fra NAV AML § 12-9
FTL § 9-10
Alvorlig sykt barn Begge foreldre og evt. andre Fastsettes ut fra barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger fra NAV AML § 12-9
FTL § 9-10

 Utdanning, militærtjeneste, verv, religion

Grunn for fri Hvem? Varighet Penger? Lovhjemmel
Utdanningspermisjon Alle Heltid eller deltid inntil 3 år Nei AML § 12-11
Militærtjeneste Alle Pliktig eller frivillig militærtjeneste, samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner. Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår. AML § 12-12
Ferieloven § 10
Offentlige verv Alle I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt. Nei AML § 12-13
Religiøse høytider for de som ikke tilhører Den norske kirke Alle som ikke hører til Den norske kirke Inntil 2 dager i året Arbeidstaker kan ikke trekkes i lønn. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at disse ekstra fridagene blir innarbeidet i forkant eller etterkant. Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27A

 

Fakta

  • Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder bestemmelser som gir rett til fri.
  • Bortsett fra ved mors svangerskapskontroll og ved amming, inneholder arbeidsmiljøloven ingen regler om lønn under slik permisjon.
  • Folketrygdloven kan inneholde bestemmelser om rett til penger under permisjonen.
  • I tillegg kan tariffavtale inneholde både bestemmelser som gir rett til fri og rett til betaling.