HMS-mål og handlingsplan

Du som leder har ansvaret for at det etableres mål HMS-arbeidet og at disse følges opp og revideres. I denne artikkelen får du råd om hvordan du bør gå frem i dette arbeidet.

Langsiktige HMS-mål

I internkontrollforskriften står det at man skal etablere mål for bedriftens HMS-arbeid. Målene er ment som et signal om at man tar HMS-arbeidet på alvor, og skal være en rettesnor i de periodiske og løpende prioriteringene. Målene er forpliktende og skal dokumenteres skriftlig. Det er leders ansvar at slike mål etableres, følges opp og revideres .

Hvordan skal målene være ? Her er det ingen fasitsvar. Myndighetene har sagt at målene bør settes så konkret som mulig, men at det også bør fastsettes målsettinger av mer overordnet karakter.

HMS-visjon : En HMS-visjon skal fungere som en rettesnor for HMS-arbeidet. Visjoner er ikke nødvendigvis så konkrete og målbare, men forteller noe om hva bedriften ønsker å stå for. Dersom du allerede har en visjon for bedriften, bør HMS-visjonen passe med den.

Eksempel på visjon/langsiktig mål kan være: “Vi skal gjennom å følge lover og forskrifter arbeide for at ingen alvorlige ulykker skal skje i vår virksomhet. Våre ansatte skal ha et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, som er bedre eller minst like bra som hos øvrige aktører i vår bransje. Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon ikke forurenser internt eller eksternt og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.”

Kortsiktige HMS-mål

Dette er de reelle målene du daglig arbeider for å nå. For at du skal kunne vurdere resultatene, er det avgjørende at målene er konkrete og målbare. Disse målene skal gjenspeile de utfordringene, bevaringsområdene eller forbedringsmulighetene du har identifisert i din bedrift, og de har direkte innvirkning på handlingsplanen din.

På områder hvor du ennå ikke har kartlagt forholdene, bruker du bransjeerfaring, historikk fra bedriften, innspill fra de ansatte eller magefølelse.

Det viktigste er å komme i gang, og så kan målene konkretiseres og revideres etter hvert. Får å kunne følge opp om du er rett på vei, må du sannsynligvis etablerer noen nøkkelfaktorer eller måleparametre (også kalt KPI – key performance indicators).

Eksempel på kortsiktig må l: “I år skal vi redusere antall skader uten fravær med minimum 25 % i forhold til fjoråret. Det betyr færre enn 3 skader uten fravær.”

For at du skal kunne vurdere dette målet underveis i året, må du etablere noe å måle på. Det kan være antall skader uten fravær denne måneden, og antall skalder uten fravær hittil i år. Skader uten fravær bør da være en sakskategori i avvikssystemet, slik at du enkelt kan hente ut data.

Handlingsplan

  • Handlingsplanen er et av lederens viktigste verktøy i det daglige HMS-arbeidet

  • Er påminnelsen om hva som skal gjøres den nærmeste tiden

Begrepet handlingsplan brukes på mange måter. En bedrift kan ha mange handlingsplaner som omfatter helse, miljø og sikkerhet. Det kan i teorien være én fra vernegruppa, én fra bedriftshelsetjenesten, én etter gjennomført trivselskartlegging og én etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Vår anbefaling er at du utarbeider én overordnet handlingsplan . Denne viser hvilke hovedaktiviteter som skal gjennomføres i en gitt periode, vanligvis ett år. På denne planen fører du opp periodiske aktiviteter som vernerunder, gjennomgang av systemet, utarbeidelse av neste års handlingsplan og medarbeidersamtaler. Du fører også opp aktiviteter knyttet til spesielle fokusområder. Det kan være utarbeidelse eller revisjon av risikovurdering, gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegging, opplæring og konkrete tiltak for ergonomi/arbeidsstilling.

I enkleste forstand holder det med én stor handlingsplan, som inneholder alle tiltak. Forsøk å ha en kobling mellom tiltak og de kortisiktige mål. Hvis hver av hovedaktivitetene inneholder eller fører til mange tiltak kan du utarbeide egne, spesifikke tiltaksplaner ved behov. Da beholder du oversikten.

Har du mange aktiviteter å holde styr på, anbefaler vi en organisering i 3 nivåer:

Nivå 1: Årshjul

En forenklet, visuell fremstilling av HMS-arbeidet som skal gi deg en oversikt over hovedområdene.

Nivå 2: HMS-handlingsplan

Oversikt over aktiviteter, hvem som har ansvar for gjennomføring og når det skal være gjennomført.

Nivå 3: Spesifikke tiltaksplaner

Kan eksempelvis være tre planer for besluttede tiltak i etterkant av henholdsvis vernerunde, risikovurdering og arbeidsmiljøkartlegging.

Her er eksempler på årshjul, HMS-handlingsplan og tiltaksplan :

HMSP RISIKO
HMSP HANDLINGSPLAN
HMSP TILTAKSPLAN

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker