Risikovurdering

Først må du kartlegge utfordringene innenfor HMS. Deretter vurdere hvilke som er viktigst, lage tiltak til handlingsplanen og fjerne utfordringene .

Først må du kartlegge utfordringene innenfor HMS. Deretter vurdere hvilke som er viktigst, lage tiltak til handlingsplanen og fjerne utfordringene .

Kartlegging

Daglig leder har ansvaret for at det gjennomføres kartlegginger og risikovurderinger av hele arbeidsmiljøet, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2). Å kartlegge forholdene, vil enkelt si at du finner ut hvordan forholdene er i din bedrift og/eller hva som kan skje i din bedrift.

I dette arbeidet er det viktig at du inkluderer de som «føler forholdene på kroppen» i sitt daglige arbeid.

Det kan være hensiktsmessig å utarbeide kartlegging og risikovurderinger på to nivåer:

Nivå 1: Overordnet kartlegging og vurdering på bedriftsnivå

Hovedområder man bør kartlegge og risikovurdere :

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 • Inneklima og ergonomi

 • Risikofylte arbeidsoppgaver

Ofte vil noen av temaene være uaktuelle for noen ansatte, men svært aktuelle for andre. Et typisk eksempel er bilkjøring eller langvarig arbeid ved PC. Da skriver man i den overordnede vurderingen hvem dette er aktuelt for. Det vil da være behov for å involvere noen i nærmere vurderinger på et dypere nivå:

Nivå 2: Kartlegging/vurdering ned til den enkelte avdeling, arbeidsoppgave eller HMS-tema

Eksempler på konkrete ting som kan kartlegges og risikovurderes:

 • Konflikter, mobbing, høyt arbeidspress og arbeid alene

 • Stillesittende arbeid, PC-arbeid, tunge løft og stabling av varer

 • Trekk, ventilasjon, støv, fukt, råte

 • Arbeid i høyden, bilkjøring, bruk av høytrykksspyler, frakting av varer i trapp

Ofte stilte spørsmål om risikovurdering

Hva er målet med risikovurdering ? At ingen skal bli skadet eller syke.

Hvorfor risikovurdering ? Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv og påføre virksomheten fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Hva menes med risiko ? Sannsynligheten for at noe uønsket skal skje og konsekvenser dette kan få

Handler risikovurdering om ulykker og katastrofer ? Ja, men også om samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom og forurensning.

Hvem kan gjennomføre risikovurderingen ? Noen med god kjennskap til det området som skal risikovurderes.

Hvordan forberede seg til en risikovurdering ? I forkant gjør deltakerne seg kjent med gjeldende arbeidsinstrukser og annen relevant dokumentasjon.

Gjennomføring av risikovurderingen

En enkel risikoanalyse i din bedrift kan være at dere stiller dere tre enkle spørsmål :

 1. Hva kan gå galt?

  Sett opp en liste.

 2. Hva kan det medføre?

  Det som kan gå galt kan plasseres i tre kategorier etter konsekvens: forbigående skade, varig skade og død

 3. Hva er sannsynligheten for at det skjer?

  Igjen deler du inn i tre kategorier: kan tenkes å skje, har skjedd, har skjedd flere ganger

  Basert på kategoriseringen av listen er det lettere å lage en prioritert liste. Forhold som både har høy sannsynlighet og alvorlig konsekvens er forhold du må ta tak i umiddelbart.

  Velg hvilke forhold det er viktigst å gjøre noe med . Beslutning av tiltak gjøres av leder i samråd med verneombud og eventuell bedriftshelsetjeneste eller andre fagpersoner.

  Utarbeid en tiltaksplan i etterkant av kartleggingen og risikovurderingen. Her skal det komme klart fram hvilke tiltak dere ønsker å gjennomføre for å redusere risikoen.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker