Hvordan er reglene for skattlegging av firmabil?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan forskjellige typer biler beskattes. Personbiler, yrkesbiler og andre spesielle kjøretøy.

Prinsipper for beskatning av biler

ge mediaid=

Standardregelen

Biler som skal beskattes etter den aldergraderte prosentligningsmodellen skal normalt verdsettes slik:

 • Listepris inntil  x 

 • Listepris over  x 


Sentrale momenter i denne modellen:
 • listeprisen som legges til grunn for beskatningen er importørs listepris ved første gangs registrering i Norge, inkl. mva og vrakpant men uten frakt- og registreringsomkostninger
 • listeprisen reduseres med
  • 40% hvis det er en el-bil
  • 55% hvis det er en el-bil som er eldre enn 3 år ved inngangen til året
  • 25% hvis dokumentert yrkeskjøring overstiger 40 000 km
  • 43,75% hvis dokumentert yrkeskjøring overstiger 40 000 km og bilen er eldre enn 3 år ved inngangen til året
  • 25% hvis bilen er eldre enn 3 år ved inngangen til året
 • standardfordelen skal beregnes for hele og påbegynte måneder (får arbeidstaker bilen 31. januar skal det beregnes fordel for hele januar)
 • bilen må benyttes privat  mer enn 10 dager eller 1 000 km i løpet av 1 år for at skatteplikt inntreffer

Følgende kostnader (bilkostnader) inngår i standardfordelen:
 • drivstoff
 • lading av el-bil
 • forsikring
 • vask
 • reparasjoner
 • mv.

Følgende kostnader anses ikke som bilkostnader og vil ikke inngå i standardfordelen (kan refunderes trekkfritt hvis pådratt i tjeneste):
 • parkeringsutgifter
 • trafikkbøter
 • bompenger
 • fergeutgifter
 • piggdekkavgift
 • mv.

Fordelen påvirkes ikke av at den ansatte evt. betaler noen av kostnadene selv, og heller ikke om det oppstår brukshindringer som verkstedsbesøk, ferie eller sykdom.

Yrkesbiler med tjenstlig behov

Følgende biler omfattes av disse reglene:

 • Varebiler klasse 2

 • Lastebiler med totalvekt under 7 501 kg


Det er en forutsetning at det foreligger tjenstlig behov for slike biler.

Arbeidsgiver kan velge mellom to alternative metoder for å beregne den skattepliktige fordelen:
 • Sjablonmetode som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 • Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk


Velges sjablonmetoden skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150 000. Hvis det er foretatt reduksjon i listeprisen etter den ordinære regelen for el-biler eller etter regelen om reduksjon der yrkeskjøringen overstiger 40 000 km skal det ikke gis bunnfradrag i tillegg. Hvis listeprisen er redusert etter regelen for biler eldre enn 3 år, kan bunnfradrag gis i tillegg. I slike tilfeller skal man først beregne reduksjon for biler eldre enn 3 år og deretter reduksjon iht. bunnfradraget for varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk privat kjørelengde med en sats på per km. For å kunne benytte denne metoden er det et vilkår at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken skal dokumenteres total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall km bilen er benyttet privat. Merk at all privatkjøring beskattes, ikke bare reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser).

Beskatning av andre typer biler

Biler som faller utenfor standardregelen beskattes med kr 3,40 per privat kjørte km. Hvis summen av arbeidsreiser og besøksreiser overstiger 4 000 km skal den overskytende kjøringen beskattes med kr 1,50 per km.

Hvis ansatte disponerer biler der standardfordelen basert på listepris klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen settes ved skjønn. Hvis standardfordelen er for høy kan fordelen settes til kr 56 000 (kr 55 000 i 2019). Hvis standardfordelen er for lav kan listeprisen settes til markedsverdi. Det anbefales å avklare med skattekontoret hvis man ønsker å benytte denne modellen.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker