Ulike former for forsikringer til ansatte

Ulykkesforsikring, livsforsikring, yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og pensjonsordning. Dette må du som arbeidsgiver vite om de ulike forsikringsordningene.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring er en forsikringstype som sikrer arbeidstaker eller dennes etterlatte ved ulykkeshendelser. I mange tilfeller betales det en samlet premie for alle eller en gruppe ansatte, dvs. en kollektiv ulykkesforsikring.

Når arbeidsgiver dekker premie til ulykkesforsikring, individuelt eller for en gruppe, anses dette som dekning av arbeidstakerens privatutgifter. Arbeidsgivers dekning av premie er skattepliktig inntekt for arbeidstaker og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift.

Livsforsikring/gruppelivsforsikring

En livsforsikring gir utbetaling til arvinger ved en persons død. Enkelte ordninger kan også utbetale et visst beløp når personen oppnår en bestemt alder. I mange tilfeller betales det en samlet premie for en gruppe ansatte, dvs. en gruppelivsforsikring.

Arbeidsgivers dekning av premie til en livsforsikring/gruppelivsforsikring er skattepliktig inntekt for arbeidstaker.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som skal sikre arbeidstakere ved ulykker på arbeidsstedet. Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring § 3. Staten er unntatt fra forsikringsplikten. Departementet kan samtykke i at kommuner eller fylkeskommuner unnlater å tegne yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgivers dekning av en premie til lovpålagt yrkesskadeforsikring er ikke skattepliktig. Slik forsikring skal dekke arbeidsgiverens eventuelle erstatningsansvar overfor arbeidstaker ved et skadetilfelle tilknyttet arbeidet, og regnes derfor ikke som noen fordel for arbeidstaker. Arbeidsgiver skal ikke betale arbeidsgiveravgift av slik forsikring.

I visse tilfeller dekker yrkesskadeforsikringen også skadetilfeller som skjer på fritiden. Det kan f.eks. være skade som skjer på reise mellom hjemmet og arbeidsstedet. Slike reiser er skattemessig definert som fritid. I slike tilfeller er det spesifisert på polisen fra forsikringsselskapet hvor stor andel av premien som henholdsvis refererer seg til arbeidstiden og til fritiden.

Dekker yrkesskadeforsikringen skadetilfeller som oppstår på fritiden, dvs. utover lov om yrkesskadeforsikring, er denne andelen av premien skattepliktig for arbeidstaker og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift.

Reiseforsikring

En reiseforsikring gir erstatning i forbindelse med tap eller skade på reisegods eller person i forbindelse med reise.

Dekker arbeidsgiver premien til en reiseforsikring som dekker skadetilfeller kun på yrkesreiser vil premien måtte anses som en tjenesteutgift. Fordelen er ikke skattepliktig for arbeidstaker og arbeidsgiver skal ikke betale arbeidsgiveravgift.

Dekker derimot forsikringen også skadetilfeller som oppstår i arbeidstakerens ferier og annen fritid vil arbeidsgivers dekning av premien anses som dekning av arbeidstakers privatutgift. Reiser mellom hjem og fast arbeidssted regnes som en arbeidsreise (privatreise). Fordelen vil da være skattepliktig og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift.

Behandlingsforskring

Behandlingsforsikring fungerer slik at arbeidsgiver innbetaler en avtalt premie til et forsikringsselskap mot at selskapet betaler nødvendige behandlingsutgifter ved private helseinstitusjoner hvis arbeidstaker får behov for medisinsk behandling.

Arbeidsgivers dekning av premie til behandlingsforsikring anses som skattepliktig inntekt for arbeidstaker og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av premien.

Kollektiv pensjonsordning

Arbeidsgivers tilskudd til kollektive pensjonsordninger skattlegges ikke etter ligningspraksis.

Arbeidsgiver skal likevel betale arbeidsgiveravgift av tilskudd til kollektive pensjonsordninger, jf. folketrygdloven § 23-2 fjerde ledd.

Administrasjonskostnader til forsikringsselskapet vedrørende ordningen anses også som arbeidsgivers tilskudd og skal være med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Hvis arbeidsgiver betaler premie/tilskudd ved overføring fra premiefond eller tilskuddsfond, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift av den del som tas fra fondet. Arbeidsgiveravgift er allerede betalt ved innbetaling til fondet.

Dersom arbeidstaker er med på å finansiere ordningen ved at det trekkes i lønn, skal den ansattes andel av tilskuddet ikke være med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Sum tilskudd redusert med de ansattes egenbetaling skal med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Individuell pensjonsordning

Arbeidsgivers dekning av premie til individuell pensjonsordning er en skattepliktig fordel for arbeidstaker og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift.
Dette gjelder selv om arbeidstaker har fradragsrett for premien i egen skattemelding (selvangivelse).

Nøkkelpersonforsikring

En nøkkelpersonforsikring sikrer bedriften erstatning hvis særskilte ansatte (nøkkelpersoner) faller bort. Det er altså arbeidsgiver som er begunstiget i denne forsikringsordningen.

Arbeidsgivers dekning av premie til en nøkkelpersonforsikring er ikke skattepliktig for personen som forsikringen knytter seg til. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker