Utdanning i arbeidsforhold

Fri utdanning i arbeidsforhold er skattefri dersom visse vilkår er oppfylt.
addSammendrag

Fri utdanning i arbeidsforhold er skattefri dersom vilkårene i forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 § 5-15 B er oppfylt.

Vilkår for skattefritak

Tilknytningen til arbeidstakers arbeid

Skattefritaket gjelder bare dersom utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver.

Hobbypregede kurs omfattes ikke av skattefritaket. Det samme gjelder kurs som angår helse, trening eller livsstil. Slike kurs vil være skattepliktige fordi de faglig sett ikke oppfyller kompetansekravene i nåværende eller fremtidig arbeid hos arbeidsgiver

Andre kurs av faglig karakter vil også være skattepliktige dersom de ikke er relevante for nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver.

Såfremt utdanningens relevans er tilstede, er det ingen øvrige spesifikke krav til selve utdanningen. Arbeidsgiver kan således skattefritt dekke kostnader til utdanning på høyskoler, fagskoler, påbygningsår på universitet, fullføring av videregående opplæring m.m. Finansdepartementet understreker at dersom arbeidstaker ved påbegynnelsen av utdanningen har til hensikt å avslutte arbeidsforholdet, vil vilkåret om kompetanse hos nåværende arbeidsgiver ikke være oppfylt. Dette gjelder selv om utdanningen ville vært relevant dersom vedkommende hadde fortsatt i arbeidsforholdet. Reglene om dekning ved opphør av arbeidsforhold får anvendelse i slike tilfeller. Det har ingen betydning for skattefritaket om utdanningen foregår innenlands eller utenlands.

Opphør av arbeidsforhold

Skattefritaket vil også gjelde dersom utgifter til utdanning dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Det er da et vilkår for skattefritak at utdanningen gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver.

Skattefritak i slike tilfeller er begrenset til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden). Grunnbeløpet utgjør for tiden .

.

Ekstern utdanning

Ekstern utdanning - krav til forutgående ansettelsestid

Ved ekstern utdanning med varighet over to måneder, vil arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader bare være skattefri dersom arbeidstakeren har arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av utdanningen.Ved deltidsstilling forlenges kravet om arbeidsperiode forholdsmessig. En arbeidstaker som arbeider i 75 % stilling må f.eks. ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst 1 år og 4 måneder før utdanningen starter osv. Man kan beregne nødvendig ansettelsestid i måneder på følgende måte:

((12 x 100) : stillingsbrøk)

Ekstern utdanning - begrensning i utdanningens varighet

Skattefritaket gjelder kun dersom slik ekstern utdanning er beregnet til normalt å skulle gjennomføres på inntil fire semestre, maksimalt 20 måneder, ved full tids studium.

Varigheten forlenges tilsvarende ved deltidsstudium. Ved deltidsstudium på 50%, kan arbeidstaker med andre ord ta utdanningen over 8 semestre, maksimalt 40 måneder osv.

Hvis det dekkes utdanning med varighet utover dette vil den overskytende perioden bli skattepliktig.

Man kan beregne maksimalt antall måneder på følgende måte:

((20 x 100) : studiumsprosent)

Det avgjørende vil altså være utdanningens beregnede tid:

  • dersom det er fastsatt en normert tid til bruk i Statens lånekasse for utdanning, skal denne legges til grunn

  • dersom dette ikke finnes, må den beregnede tid f.eks. fastsettes ut fra en sammenligning med lignende utdanning

Er utdanningen beregnet til normalt å skulle gjennomføres på mer enn 20 måneder ved full tids studium, begrenses skattefritaket til ytelser som dekkes for de første 20 måneder av utdanningen. Hvis utdanningen er beregnet til å skulle gjennomføres på lengre tid ved deltidsstudium, begrenses skattefritaket til ytelser som dekkes for denne skattefrie perioden.

Flere kortvarige, uavhengige kurs

Arbeidsgivers dekning av flere, kortere, uavhengige kurs anses som skattefrie selv om disse til sammen har en varighet på mer enn 20 måneder.Unntak er kurs som bygger på hverandre eller som alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad. Slike kurs anses som en sammenhengende utdanning, og man må her se på den sammenhengende utdanningens totale lengde.

Avgrensning mellom ekstern og intern utdanning

En utdanning anses som intern dersom den arrangeres av arbeidsgiver og i det alt vesentlige bare tilbys arbeidstakere hos arbeidsgiver. Utenforstående kan organisere og gjennomføre undervisningen forutsatt at undervisningen er spesialtilpasset virksomhetens interne behov. Det er ingen grense for utdanningens varighet ved intern utdanning.

For ansatte i staten, anses hvert departement med underliggende etater som én arbeidsgiver. Utdanning ved f.eks. Krigsskolen anses derfor å være arrangert av arbeidsgiveren for arbeidstakere i Forsvaret, og utdanningen vil derfor anses som intern utdanning.

Type kostnader som omfattes av skattefritaket

Merutgifter som påløper p.g.a. utdanningen omfattes av skattefritaket. Dette kan f.eks. gjelde:

  • kostnader til undervisning (skolepenger, semesteravgift, eksamensavgift, bøker og annet undervisningsmateriell)

  • merutgifter til opphold utenfor hjemmet (forutsatt at arbeidstaker pga. utdanningen må bo borte fra hjemmet), herunder besøksreiser til hjemmet

Daglige reiseutgifter mellom bolig og undervisningsstedet kan ikke dekkes skattefritt dersom reisene skal klassifiseres som arbeidsreiser . Det samme gjelder for reiser mellom bolig ved undervisningsstedet og undervisningsstedet.

Legitimasjonskrav

Etter forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 § 5-15-11 annet ledd, er det et vilkår for skattefritak ved utbetaling av stipend at arbeidstaker utarbeider og underskriver en utgiftsoppgave over størrelsen og arten av den pådratte kostnaden. Det er også et vilkår at arbeidsgiver ikke har grunn til å tro at godtgjørelsen gir overskudd.

Dersom arbeidstaker skal ha utbetalingen før kostnaden er pådratt, må arbeidstaker sette opp og levere et anslag over forventet størrelse og art av utgiftene (budsjett). Etter at kostnaden er pådratt, må arbeidstaker snarest levere en endelig oppgave til arbeidsgiver, jf. forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 § 5-15-11 annet ledd .

Trekkplikt, avgiftsplikt og innrapportering

Dekkes skattefrie ytelser til utdanning etter regning (refusjon) eller som fri utdanning, er dekningen/refusjonen trekk- og avgiftsfri. Det skal ikke foretas innrapportering på a-meldingen.

Utbetalt skattefri godtgjørelse/stipend til slik utdanning som tilfredsstiller legitimasjonskravene ovenfor er trekkfri. Som følge av trekkfritaket skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Innrapportering på a-meldingen skal foretas på følgende måte:

Type fordel

Lønnsbeskrivelse

Utgiftsgodtgjørelse

Stipend

Gir arbeidsgiver godtgjørelse/stipend til utdanning som ikke er skattefri, er godtgjørelsen/stipendet trekk- og avgiftspliktig. Innrapportering på a-meldingen skal foretas på følgende måte:

Type fordel

Lønnsbeskrivelse

Utgiftsgodtgjørelse

Stipend

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker