Kostnader ved permittering

Arbeidsgivere må betale lønn i varslingsperioden og i 15 dager fra dagen permitteringen trer i kraft. Les mer i artikkelen.

Midlertidige regler som følge av koronaviruset

Lønnsplikt ved permittering

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering er nå to dager, jf. permitteringslønnsloven § 3b. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til permitteringen. Staten tar deretter over inntektssikring for den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager ved ikrafttredelsen, som var 20. mars 2020, slipper flere dager med lønnsplikt. 

Midlertidig lønnskompensasjon fra staten til permitterte arbeidstakere

Formål med lønnskompensasjon
Etter arbeidsgivers to lønnspliktdager betaler staten 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20, totalt 18 dager. Dette gjelder fra og med 20. mars 2020. I midlertidig forskrift om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (heretter lønnskompensasjonsforskriften) er det gitt nærmere regulering av denne ordningen.

Formålet med stønaden er å gi en økonomisk kompensasjon til permitterte som berøres av den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiverperioden, jf. permitteringslønnsloven § 3b.

Vilkår for lønnskompensasjon fra staten
Lønnskompensasjonsforskriften § 3 regulerer hvem som har rett til lønnskompensasjon. Lønnskompensasjon gis til alle permitterte arbeidstakere som har fått redusert antallet dager med permitteringslønn som følge av at arbeidsgiverperioden fra og med 20. mars 2020 midlertidig er redusert til to dager, jf. permitteringslønnsloven § 3b.

For å få lønnskompensasjon er det et vilkår at den permitterte har rett til permitteringslønn etter bestemmelsene i permitteringslønnsloven § 3 og 3b. Den permitterte arbeidstakeren trenger ikke å være medlem i folketrygden eller fylle vilkårene i folketrygdloven § 4-7 for dagpenger under permittering.

Beregning av lønnskompensasjon
Lønnskompensasjonsforskriften § 4 regulerer hvordan lønnskompensasjonen skal beregnes. Hovedregelen er at lønnskompensasjonen per dag skal tilsvare brutto permitteringslønn etter permitteringslønnsloven per arbeidsdag. Ytelsen per dag begrenses oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp delt på 260. Ved delvis permittering reduseres lønnskompensasjonen tilsvarende reell permitteringsgrad. For nærmere bistand om beregningen må NAV kontaktes.

Antall dager med lønnskompensasjon (stønadsperiode)
Lønnskompensasjonen gis i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag, fra og med den tredje dagen etter at permitteringen er iverksatt, jf. lønnskompensasjonsforskriften § 5. Det vil si at lønnskompensasjonen gis i 18 ukedager (mandag til fredag) etter at arbeidsgivers lønnspliktperiode er over. Perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Har arbeidsgiver iverksatt permitteringen før 20. mars 2020, og det den datoen var avviklet færre enn 15 kalenderdager, reduseres lønnskompensasjonsperioden med antallet kalenderdager arbeidstakeren var permittert før 20. mars 2020. Lønnskompensasjon kan bare gis en gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Utbetaling og stans
Lønnskompensasjonen gis som et engangsbeløp og utbetales etterskuddsvis, jf. lønnskompensasjonsforskriften § 6. Dersom permitteringen avbrytes i stønadsperioden, stanses lønnskompensasjonen med virkning fra dagen etter avbrytelsen.

Arbeidsgivers opplysningsplikt
I lønnskompensasjonsforskriften § 7 fremgår det at permitterende arbeidsgiver skal i melding til Arbeids- og velferdsetaten gi nødvendige opplysninger om den enkelte permitterte slik at lønnskompensasjonen kan fastsettes. Dere må kontakte NAV angående spørsmål om hvordan slike opplysninger skal meldes inn. 

Fremsetting av krav
I lønnskompensasjonsforskriften § 6 står det at Arbeids- og velferdsetaten automatisk utbetaler lønnskompensasjonen på grunnlag av opplysningene arbeidsgiver har meldt inn. Dersom arbeidsgiver ikke gir opplysninger og det derfor ikke foreligger grunnlag for å utbetale kompensasjonen, kan den permitterte selv sette frem krav om lønnskompensasjonen. 

Refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønnskompensasjon
Dersom den permitterende arbeidsgiveren har forskuttert lønnskompensasjonen, refunderes utbetalt lønn, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet delt på 260 per dag. Se lønnskompensasjonsforskriften § 9. Arbeidsgiver kan kun få refusjon for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, og må fremme krav om refusjon til Arbeids- og velferdsetaten innen 31. august 2020. 

Dagpenger

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, er endret fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Dette gjelder fra 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka får rett til dagpenger.

Forlengelse av perioden med fritak fra lønnsplikt

I forskrift om lønnsplikt under permittering § 2 er det tatt inn en regel om midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt som følge av covid-19-pandemien. I bestemmelsen står det følgende:

"Arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt, jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd, får forlenget fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020. Begrensningen på 18 måneder i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden etter denne bestemmelsen."

Det er ikke gratis å permittere. Du må betale lønn i varslingsperioden på 14 dager, hvor ansatte skal jobbe som normalt.

I tillegg er det en lovregulert (Lov om lønnsplikt under permittering § 3) arbeidsgiverperiode (også kalt lønnspliktperiode) fra den dagen permitteringen trer i kraft. Fra 1. januar 2019 er arbeidsgiverperioden 15 arbeidsdager.

Fra 1. januar 2019 reduseres perioden man kan permittere uten lønn fra 49 til 26 uker over en løpende 18 måneders periode (78 uker).

Arbeidsgiverperioden er:

  • 15 arbeidsdager uavhengig av permitteringsgrad, ved hver ny permittering


De fleste arbeidsgivere prøver å organisere permitteringen slik at det blir minst 50 %, for ellers får ikke den ansatte dagpenger fra NAV.

Med arbeidsdager menes de dager den ansatte skulle arbeidet om permittering ikke hadde blitt iverksatt. Det vil si at ved starten av permittering er kostnaden normalt 5 ukers lønn fra varsel om permittering til lønn stoppes.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker