Varsel om permittering- forhåndsvarsel

I denne artikkelen kan du lese om hvilke frister som gjelder og hva permitteringsvarselet må inneholde av informasjon.

Midlertidige regler som følge av koronaviruset

Det er ingen endringer når det gjelder varslingsreglene ved permittering som følge av koronaviruset. Vi vil likevel presisere hva som gjelder her.

Det er ingen lovregler om varsling ved permittering. Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i § 7-3 nr. 1 fast at det skal gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permittering. Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale skal også benytte en varselfrist på 14 dager.

I henhold til Hovedavtalen mellom LO og NHO er varslingsfristen to dager ved permittering på grunn av slike uforutsette hendelser som nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 tiende ledd. Todagersfristen kan altså brukes dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften. Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale vil også kunne bruke fristen på to dager dersom disse vilkårene er oppfylt.

Om permittering som følge av koronaviruset kan varsles med to dager, må vurderes konkret. Vi antar at todagersfristen blant annet kan benyttes der virksomheter har fått påbud om stenging fra staten. Men vi presiserer at dette alltid må vurderes konkret. Der virksomheten ser at arbeidsmengden gradvis vil bli redusert så må som hovedregel fristen på 14 dager benyttes.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for å benytte todagersfristen, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet.

NAV har sagt at permitteringsvarselet nå skal ha informasjon om

 • permitteringens årsak
 • dato for varsel
 • dato for iverksettelse og permitteringens lengde
 • hvem som blir permittert
 • det er hel eller delvis permittering

For å kunne behandle søknad om dagpenger ber NAV også om at det tas med i varselet

 • om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
 • den permitterte stillingsstørrelse
 • når den permitterte ble ansatt i bedriften

Varsel ved permittering

Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i § 7-3 nr 1 fast at det skal gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permittering. I nr 3 slås det videre fast at varselet gjelder “fra arbeidstidens slutt den dagen det gis”.

Direkte vil tariffavtalen bare gjelde mellom bedriften og de arbeidstakerne som er medlem av den fagforeningen som har inngått tariffavtalen. På grunn av tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger vil imidlertid arbeidsgiver være forpliktet til å benytte avtalens vilkår også overfor uorganiserte arbeidstakere.

På bakgrunn av rettspraksis vil også bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kunne legge til grunn at det gjelder en varselfrist på 14 dager. I arbeidsforhold som ikke reguleres av Hovedavtalen mellom LO og NHO må det imidlertid legges til grunn at varselfristen på 14 dager begynner å løpe på det tidspunkt permitteringsvarselet er kommet frem til arbeidstakeren. Dette er en løsning som følger av alminnelig avtalerett, og som vil gjelde i mangel av avvikende regulering, f.eks. i en tariffavtale slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Hovedavtalen mellom LO og NHO har særskilte varselregler ved force majeure (visse uforutsette hendelser), ved konflikter eller ved ulegitimerte fravær. Det fremgår blant annet at varselfristen er 2 dager ved slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3, men det presiseres at varselfristen ved brann er 14 dager. I mangel av lovregler om varselfrister antar vi at bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen også kan benytte varselfristen på 2 dager ved uforutsette hendelser (force majeure).

I permitteringsvarselet kan permitteringstiden angis, men dersom arbeidsgiver ikke vet hvor langvarig permitteringen vil bli, kan det permitteres på ubestemt tid. I slike tilfeller bør det i permitteringsvarselet informeres om denne usikkerheten, samt gis beskjed om at arbeidstaker vil bli holdt informert om bedriftens situasjon. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er det regler om dette i § 7-4 nr 3.

I permitteringsvarselet må det fremgå:

 • Årsaken til permitteringen
 • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosenten)
 • Fra hvilken dag permitteringen iverksettes
 • Når lønnspliktdagene løper
 • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)
Oppfordre også arbeidstaker til å ta med kopi av arbeidsavtalen.

Eksempel 1: Varsel om permittering - bedriften er bundet av Hovedavtalen LO og NHO

Eksempel 2: Varsel om permittering - bedriften er ikke bundet av Hovedavtalen LO og NHO

Meldeplikttil NAV

 

Etter lov 10. desember 2004, lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 8 skal en arbeidsgiver, der arbeidstaker vil bli permittert uten lønn i mer enn 4 uker, og som vil få sin arbeidstid innskrenket med mer enn 50%, straks gi melding til NAV, bl a dersom omleggingen eller innskrenkningen vil føre til at han:

 • i løpet av 30 dager må permittere minst 10 arbeidstakere uten lønn.

Denne meldingen skal etter arbeidsmarkedsloven § 8 inneholde “de samme opplysningene som arbeidsgiver plikter å gi arbeidstakernes tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 15-2 .

Ved permittering av minst 10 arbeidstakere skal arbeidsgiver derfor gi melding til NAV om:

 • grunnene til eventuelle permitteringer,

 • antall arbeidstakere som vil kunne bli permittert,

 • hvilke arbeidstakergrupper de tilhører,

 • antall arbeidstakere som normalt er ansatt,

 • hvilke arbeidstakergrupper som normalt er ansatt,

 • i hvilken periode permitteringene vil kunne bli foretatt,

 • kriterier for utvelgelsen av de arbeidstakerne som eventuelt skal permitteres.

 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker