Regler for skatt på pensjoner

Dette må du som arbeidsgiver vite om de ulike pensjonsordningene og hvordan skatteplikten slår ut på disse.

Skatteplikt og arbeidsgiveravgift på pensjoner

Pensjoner som begynte å løpe i 1988 og senere er skattepliktig inntekt for mottaker. Arbeidsgiver skal gjennomføre forskuddstrekk på grunnlag av det skattekortet som foreligger. For pensjonister skal det gjennomføres fullt forskuddstrekk i sommermånedene, mens det foreligger trekkfritak for hele desember.

Slike pensjoner skal også medtas i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Det vil også gjelde for etterlattepensjoner og barnepensjoner som er en fortsettelse av en tidligere pensjon i arbeidsforhold. Hvis den opprinnelige pensjonen begynte å løpe i 1988 eller senere, vil etterlattepensjon og barnepensjon som erstatter den opprinnelige pensjonen etter pensjonistens død være avgiftspliktig.

Hvis det er tilstått tilleggspensjon 1.1.1988 eller senere, skal tilleggspensjonen medregnes i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder selv om opprinnelig pensjon begynte å løpe før 1.1.1988. Som tilleggspensjon regnes enhver regulering utover opprinnelig avtalt indeksregulering.

Ved utbetaling av pensjon fra pensjonskasser o.l, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Avgift ble beregnet og betalt når det ble betalt innskudd til pensjonskassen.

Vanlige pensjonsordninger

Obligatorisk tjenestepensjon
For at en virksomhet skal kunne åpne en tjenestepensjonsordning så stilles det krav til størrelsen på foretaket.

For å bli pliktig til å åpne en tjenestepensjonsordning må foretaket falle inn under en av de følgende alternativer:
  • foretak som har minst en arbeidstaker uten eierinteresser med arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • foretak som har arbeidstakere i minst 20 prosent stilling og at disse tilsammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Kravene til størrelsen på foretaket medfører at små foretak som baserer sin drift på deltidsansatte i lave stillingsprosenter kan falle utenfor ordningen, selv om det er flere ansatte i bedriften.

Begrensningen rammer også foretak hvor bare eier er aktiv og tar ut lønn. Selvstendig næringsdrivende som ikke fyller ovennevnte krav er gitt mulighet til og åpne en pensjonsordning frivillig.

Innskuddsbaserte pensjonsordning
Arbeidsgiver plikter kun å innbetale årlig premie (minimum 2 % av lønn mellom 1G og 12G). Arbeidstakers fremtidige pensjonsutbetalinger avhenger av avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonskostnaden for foretaket vil være lik årlige innskudd etter innskuddsplan, ev. redusert med ansattes egenandel.

Ytelsesbasert pensjonsordning
Ved en ytelsesbasert ordning er arbeidstaker sikret en fastsatt ytelse, som regel som en bestemt andel av medlemmets lønn ved oppnådd pensjonsalder. Arbeidsgiver plikter da å betale en årlig premie til pensjonsordningen. Årlig premie blir beregnet basert på de retningslinjer/forutsetninger som er satt av foretaket/pensjonskassen. Beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader er komplisert og overlates som regel til sakkyndige (aktuarer).

Avtalefestet førtidspensjon (AFP)
AFP er pensjonsytelser til ansatte som ønsker å trappe ned sin arbeidsinnsats før nådd aldersgrense for alderspensjon fra folketrygden (67 år). AFP kan tidligst tas ut ved fylte 62 år. AFP vil utgjøre et livsvarig påslag til alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at alle som skal ta ut AFP må også ha opptjent rett til og ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Pensjon over drift
Pensjon over drift er en "usikret pensjonsordning" i motsetning til den ytelsesbaserte pensjonsordningen beskrevet ovenfor. Dette innebærer at det ikke er avsatt midler til å dekke forpliktelsen for fremtidige utbetalinger. Estimert fremtidig forpliktelse skal avsettes i regnskapet som en forpliktelse. Pensjon over drift reguleres av en tosidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer arbeidstakers rettigheter i forhold til fremtidige pensjonsutbetalinger. Det er full avtalefrihet mellom partene.

Avløsningspensjon
En bedrift kan velge å kjøpe seg ut av en pensjonsavtale finansiert over drift ved å inngå en avtale med et livforsikringsselskap om at de overtar pensjonsforpliktelsen på pensjoneringstidspunktet. Effekten av dette er at den ansatte får utbetalt løpende pensjonsytelser fra forsikringsselskapet i stedet for direkte fra sin tidligere arbeidsgiver.

Alderspensjon
Alle yrkesaktive i Norge opptjener rett til alderspensjon. Dette er en pensjonsutbetaling som kommer fra staten (folketrygden) og som dermed ikke vedrører arbeidsgiver. Alderspensjon påvirker dermed ikke regnskapet til virksomheten.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker