Skatt på feriepenger

Forskuddstrekk i feriepenger, feriepengeoppgjør for månedslønnede og ekstra feriepenger for de over 60. I denne artikkelen får du vite det trenger om reglene for skatt på feriepenger.

Forskuddstrekk i feriepenger

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger når disse utbetales i henhold til ferielovens bestemmelser (feriepengesats 10,2%), jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 første ledd bokstav a .

Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk i avtalefestede feriepenger så lenge disse ikke overstiger lovfestede feriepenger med mer enn 21% (feriepengesats maks. 12,3%), jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 første ledd bokstav b .

Trekkfritaket gjelder kun for feriepenger som utbetales i ferieåret, dvs. året etter opptjeningsåret.

Månedslønnede med avtalefestede feriepenger og med full feriepengeopptjening

Det er vanlig å foreta feriepengeoppgjør i juni for månedslønnede med full opptjening. Det foretas da utbetaling av opptjente feriepenger, og det gjennomføres fradrag på 4/26 av månedslønnen for de dagene arbeidstaker er fraværende fra jobb på grunn av ferieavviklingen.


Etter de generelle prinsipper opererer man med 26 virkedager i en måned. Med 5 ukers ferie er den ansatte fraværende på grunn av ferie i 30 feriedager (lørdag regnes som virkedag). Det oppstår da en differanse på 4 dager som medfører trekk i lønn.

For månedslønnede med full opptjening (arbeidstaker har vært i arbeid hos denne arbeidsgiveren hele opptjeningsåret) kan det gis trekkfritak i en vanlig månedslønn i stedet for i feriepenger. Hvis månedslønnen er høyere enn trekkfrie, avtalefestede feriepenger, vil også differansen som gis være trekkfri.

For personer med full opptjening, skal det også gis trekkfritak i løpende naturalytelser som f.eks.:

  • fri forsikring

  • fri telefon

  • fri bil

  • fri bolig

  • ol.

For personer uten full opptjening, vil det bare foreligge trekkfritak i opptjente feriepenger.


Hvis arbeidstaker ikke har full opptjening, kan det ikke gjennomføres trekkfritak i en vanlig månedslønn. Det vil i slike tilfeller bare være trekkfritak i opptjente feriepenger.

Ekstra feriepenger til arbeidstakere over 60 år

Ekstra feriepenger til ansatte over 60 år (feriepengesats 2,3%) skal være med i grunnlaget for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 første ledd bokstav b .

Det er bare den delen av disse feriepengene som kommer til utbetaling arbeidsgiver skal trekke skatt av.

Feriepenger til personer med frikort med beløpsgrense

Feriepenger til personer som har frikort med beløpsgrense er trekkpliktig i den grad feriepengene ikke dekkes av frikortet. Dette gjelder uansett om feriepengene utbetales i opptjeningsåret eller i ferieåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 annet ledd .

Overskrides frikortets grense, skal forskuddstrekk foretas med 50% dersom arbeidstaker ikke har fått nytt skattekort som kan hentes elektronisk av arbeidsgiver, jf. skattebetalingsloven § 5-5 første ledd .

Feriepenger ved fratreden

Feriepenger skal utbetales ved fratreden. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret er trekkpliktige, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 første ledd bokstav a .

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om at feriepengene ved fratreden utbetales i ferieåret (året etter opptjeningsåret), kan trekkfritak gjennomføres på vanlig måte. Dette gjelder selv om arbeidstaker i slike tilfeller kunne hevet feriepengene i opptjeningsåret.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker