Avtale om hjemmekontor

Dersom arbeidstaker skal ha hjemmekontor, må dette avtales særskilt. I denne artikkelen får du vite hva en slik avtale om hjemmekontor må inneholde og hvordan en slik ordning dekkes.

Tillegg til arbeidsavtalen

Dersom arbeidstaker skal ha hjemmekontor, må dette avtales særskilt. I tillegg til den ordinære arbeidsavtalen skal det inngås egen skriftlig avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor. Denne skriftlige avtalen kan enten tas inn som en del av den ordinære arbeidsavtalen eller settes opp som egen avtale. Kravet til skriftlig avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor er regulert i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.


Forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Den gjelder ikke ved kortvarig eller tilfeldig arbeid. Det innebærer at der arbeidstaker i samråd med sin leder avtaler at vedkommende kan jobbe hjemme én eller flere dager for å gjøre ferdig et spesielt arbeid, gjelder forskriften ikke. Det er det mer faste hjemmearbeidet som reguleres av forskriften.

Avtalen om hjemmekontor skal minimum omfatte:

 1. Omfanget av hjemmearbeidet
 2. Arbeidstid for hjemmearbeidet
 3. Eventuelle bestemmelser om når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 4. Dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 5. Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid og frister for oppsigelse
 6. Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 7. Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 8. Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Kontorgodtgjørelse for hjemmekontor

Kontorgodtgjørelse for hjemmekontor er som hovedregel skattepliktig inntekt. Godtgjørelse kan likevel dekkes skattefritt i følgende tilfeller:

 • Det foreligger behov for hjemmekontor

 • Hjemmekontoret består av eget rom som kun benyttes til dette formålet (kombinerte rom godtas ikke)

 • Godtgjørelsen ligger innen det beløp arbeidstaker ville hatt fradragsrett for ved ligningen

 • Arbeidstaker leverer underskrevet utgiftsoppgave som viser beløpets art og størrelse og hvordan beløpet er beregnet

 • Arbeidsgiver har ikke grunn til å tro at beløpet gir arbeidsvederlag

Det beløp som kan dekkes skattefritt vil variere avhengig av boligtype på følgende måte:

Type bolig

Max skattefri kontorgodtgjørelse

Eiet, fritakslignet bolig, herunder andelshavers leilighet i boligselskap

 • Standardisert dekning etter takseringsreglenes fradragssats på pr. år, eller

 • Faktiske utgifter til lys, varme, vask, indre vedlikehold o.l. som faller på hjemmekontoret samt forholdsmessig andel av utgifter til ytre vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter o.l.

Eiet, regnskapslignet bolig

 • Faktiske utgifter til indre vedlikehold, lys, varme, vask o.l. som faller på hjemmekontoret samt forholdsmessig andel av utgifter til ytre vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter o.l.

Leiet bolig

 • Faktiske utgifter til husleie, lys, varme, vask o.l. som faller på hjemmekontoret

Kontorgodtgjørelse utover skattefritt beløp

Hvis det gis kontorgodtgjørelse utover de ovennevnte grensene for skattefritak, vil overskytende beløp bli skattepliktig.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker