Oppsigelse i prøvetid

Kan man egentlig si opp en ansatt i prøvetiden? Hvordan går man frem for å si opp en ansatt i prøvetiden? I denne artikkelen får du svaret.

I mange arbeidsforhold avtales det at den første tiden skal være en prøvetid. Slik prøvetid kan avtales både fordi arbeidsgiver ønsker det og fordi arbeidstaker ønsker det. Det er imidlertid ikke noe krav i arbeidsmiljøloven at det skal være prøvetid i forbindelse med en ansettelse.

Selve oppsigelsen

Prøvetid betyr ikke at arbeidsgiver står fritt til å avslutte arbeidsforholdet ved prøvetidens utløp. Også i disse tilfellene gjelder det et saklighetskrav i forbindelse med oppsigelse. I arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd slås dette fast på følgende måte:


"Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.”

Oppsigelsen må med andre ord, på samme måte som oppsigelser der det ikke er prøvetid, være begrunnet i mangelfulle arbeidsprestasjoner eller arbeidstakers oppførsel, ulegitimerte fravær m v. Dette er for så vidt de samme forhold som kan være saklig grunn til oppsigelse etter aml § 15-7 .
Se mer om dette under artikkelen om oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold .
Vurderingene i forbindelse med en oppsigelse i prøvetid likner dermed mye på de som må foretas ved ordinære oppsigelser. Det er imidlertid grunn til å tro at det er noe enklere for arbeidsgiver å få medhold i en oppsigelse som gis i prøvetid enn der oppsigelsen gis etter utløpet av prøvetiden. Dette har sammenheng med at man i prøvetiden særlig er interessert i å få avklart hvordan arbeidstakeren tilpasser seg arbeidet, hvilken faglig dyktighet arbeidstaker besitter og hvor pålitelig arbeidstaker er i forhold til å utføre arbeidet.

Arbeidsmiljøloven § 15-6 annet ledd slår videre fast at bestemmelsen ikke innskrenker arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter aml § 15-7 . Dette innebærer eksempelvis at arbeidsgiver også kan foreta oppsigelse på grunn av innskrenkninger i prøvetiden.
Se mer om dette under artikkelen oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold .

Formkrav

Oppsigelse i prøvetid skal foretas etter de samme regler som ved ordinære oppsigelser. Formkravene etter aml § 15-4 må overholdes også her.

Se mer om dette under artikkelen formelle krav til oppsigelse og avskjed.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at etter aml § 15-11 tredje ledd at retten til å fortsette (stå) i stilling ikke gjelder ved oppsigelse i prøvetid.


Her er det et eksempel på et oppsigelsesskjema som oppfyller formkravene i loven til oppsigelse i prøvetiden.

Oppsigelsesfristen

Oppsigelsesfristen er etter aml § 15-3 syvende ledd i utgangspunktet 14 dager ved oppsigelse i prøvetiden. Her kan imidlertid partene avtale en annen oppsigelsestid. Oppsigelsesfristen løper her fra dato.


Se mer om dette under artikkelen oppsigelsesfrister.

For at en oppsigelse skal kunne vurderes etter aml § 15-6 er det etter tredje ledd et vilkår at oppsigelsen gis “innen utløpet av den avtalte prøvetiden”. Det med andre ord ikke noe vilkår at oppsigelsestiden ligger innenfor den avtalte prøvetiden.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker