Aldersgrense for arbeid av barn og ungdom

Det er strenge regler for arbeid av barn og ungdom, men så lenge man holder seg innenfor lovverket er det ok. Sjekk hvilke unntak som finnes.

Arbeidsmiljøloven § 11-1 inneholder regler om aldersgrenser for arbeid av barn og ungdom.

Det er gitt egne bestemmelser om arbeid av barn og ungdom i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 12 .

Arbeidsmiljøloven § 11-1 inneholder et forbud mot barnearbeid, idet den sier at barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. Unntatt er likevel:

 • kulturelt eller lignende arbeid,

 • lett arbeid og barnet har fylt 13 år,

 • arbeid som ledd i barnets skolegang, eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndigheten og barnet er fylt 14 år

Risikovurdering

Når personer under 18 år skal nyttes til arbeid, skal arbeidsgiver foreta en vurdering av den risiko de utsettes for, jf. forskriften § 12-1 . Risikovurderingen skal særlig ta utgangspunkt i:

 • arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning,

 • innretning, valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner, samt måten de håndteres på,

 • arbeidsorganiseringen,

 • art, grad og varighet av eksponering for fysiske, biologiske og kjemiske faktorer,

 • uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre,

 • arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet,

 • barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon

Forhåndssamtykke

Forskriften § 12-4 sier at før barn under 15 år eller er skolepliktige settes til arbeid, skal arbeidsgiver sørge for at det innhentes skriftlig samtykke foreldre eller andre foresatte.

Kulturelt og lignende arbeid

I følge forskriften § 12-3 kan barn under 15 år eller er skolepliktige utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Før barn settes til slikt arbeid skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Samtykke fra foreldre eller andre foresatte skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.

Lett arbeid og barnet har fylt 13 år

I følge forskriften § 12-2 kan barn som har fylt 13 år, utføre lett arbeid. Etter veiledningen kan 13 åringer utføre, under forutsetning av at det er lett arbeid:

 • kontor- og butikkarbeid

 • budtjeneste

 • rydde- og pakkearbeid

 • ombæring og salg av aviser

 • bibliotekarbeid

 • arbeid på serveringssteder

 • oppryddings- og vedlikeholdsarbeid

 • arbeid med fisk

 • rengjøringsarbeid

Opplistingen er ikke uttømmende. Det må understrekes at opplistingen ikke innebærer at ethvert arbeid av den art som er listet opp, nødvendigvis vil være tillatt. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfellet både i forhold til det enkelte arbeidet og den enkelte arbeidstaker. Risikovurderingen etter forskriften § 12-1 må ses i sammenheng med bestemmelsene i forskriften § 12-5 og § 12-6 om forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare. Dersom for eksempel rengjøringsarbeid medfører eksponering for stoffer og stoffblandinger som nevnt i forskriften § 12-6 , vil arbeidet uansett ikke være tillatt.

Arbeid som ledd i skolegang og praktisk yrkesorientering og barnet har fylt 14 år.

I tillegg til arbeid som 13 åringer kan utføre, kan et barn som har fylt 14 år, men fortsatt er skolepliktig, nyttes til arbeid som ledd i barnets skolegang eller praktisk yrkesorientering, når arbeidet ikke kan være skadelig for barnets helse eller utvikling. Det opplæringsprogram arbeidet inngår i skal være godkjent av skolemyndighetene.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker