Innhenting av opplysninger om søkere, herunder helseopplyninger

Det er visse opplysninger arbeidsgivere ikke har lov til å innhente fra jobbsøkere. Se hele listen i denne artikkelen.

Forbud mot å innhente visse opplysninger

Det er flere lover som legger begrensninger på arbeidsgivers mulighet til å innhente opplysninger i forbindelse med ansettelser. Dette gjelder både innhenting av opplysninger fra arbeidssøker og fra andre, f. eks. referanser.
De aktuelle lovreglene er arbeidsmiljløloven §§ 9-3 og 13-4 , og likestillings- og diskrimineringsloven § 30.  Bestemmelsene slår fast at arbeidsgiver ikke i utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte må be om at søkerne skal gi opplysninger om:

  • Graviditet, adopsjon og familieplanlegging,
  • Religion og livssyn,
  • Etnisitet,
  • Funksjonsnedsettelse
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • Hvordan søkerne stiller seg til politiske spørsmål
  • Om søker er medlem av arbeidstakerorganisasjon
  • Helseopplysninger, med unntak for opplysninger som er nødvendige for de oppgavene som skal utføres (aml § 9-3)


Opplysninger om hvordan arbeidstaker stiller seg til politiske spørsmål, om de er medlemmer av en arbeidstakerorganisasjon, samlivsform og hvordan de stiller seg til religiøse spørsmål kan likevel innhentes dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter eller de inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske eller religiøse syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet.

Innhenting av helseopplysninger

Utgangspunktet etter Arbeidsmiljøloven § 9-3 er at det er et forbud mot å innhente helseopplysninger ved ansettelsen. Det åpnes imidlertid for at det kan innhentes helseopplysninger som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen.

Lovens forarbeider, Ot prp nr 49 2004-2005 sier på side 314 at:

“Bestemmelsen er uttømmende med hensyn til hvilke helseopplysninger som kan innhentes i ansettelsesprosessen. Det er således ikke anledning til å innhente samtykke for å hente inn helseopplysninger som ikke er “nødvendige””.

Det er med andre ord en nødvendighetsvurdering arbeidsgiver må foreta i forhold til hver enkelt stilling. Å kreve helseopplysninger på rent generelt grunnlag, vil derfor være i strid med loven.

Politiattest og sikkerhetsklarering

Der det stilles krav om politiattest, må dette fremkomme i utlysingen av stillingen. Politiattest kan kun kreves der det er hjemlet i lov eller forskrift.

Der det stilles krav til sikkerhetsklarering, må dette også fremkomme i utlysingen av stillingen.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker