Egenmelding etter sykmelding

Reglene sier at man kan bruke egenmelding etter en sykmelding, men det er visse krav som må være oppfylt.

Egenmelding - mindre enn 16 dager siden sykmeldingen

Egenmelding kan benyttes i en eller flere perioder på til sammen 3 kalenderdager innenfor en allerede påbegynt arbeidsgiverperiode der tidligere fravær er dokumentert med sykmelding, jf. folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd, tredje punktum.

Forutsetningen for at arbeidstaker kan benytte egenmelding etter en sykmelding er at fraværet ligger innenfor samme arbeidsgiverperiode, at arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, og at egenmeldingsdagene ikke er oppbrukt i forbindelse med det forrige sykefraværet. Dette ble fastslått av Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden i AN-2004-7.

Egenmelding kan altså ikke benyttes dagen etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding. Arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, før man kan benytte egenmelding.

Egenmelding - mer enn 16 dager siden sykmeldingen

Dersom det ikke er utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode ved første sykefravær, og det er gått mer enn 16 kalenderdager siden siste dag i forrige sykefravær, vil det bli en ny arbeidsgiverperiode.

Arbeidstakeren kan benytte egenmelding i en eller flere perioder på inntil 3 kalenderdager i løpet av en arbeidsgiverperiode. (8 hvis IA-bedrift). Når det blir en ny arbeidsgiverperiode, er det ikke krav til at den ansatte må gjenoppta arbeidet minst en dag.

Egenmelding etter langtidssykmelding

Egenmelding kan bare benyttes i arbeidsgiverperioden når arbeidsgiver betaler sykepenger, jf. folketrygdloven §§ 8-23 andre ledd og 8-7 første ledd.

Dersom arbeidsgiver har betalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, vil det ikke bli ny arbeidsgiverperiode før arbeidstakeren fysisk har gjenopptatt arbeidet fullt ut ihht. arbeidsavtalen, og arbeidstakeren har vært frisk i 16 sammenhengende kalenderdager etter gjenopptakelsen, jf. folketrygdloven § 8-19 fjerde ledd.

Det betyr at arbeidstakeren ikke kan benytte egenmelding før han/hun har opptjent ny arbeidsgiverperiode.

Dersom arbeidstaker ikke har opptjent ny arbeidsgiverperiode må sykefraværet dokumenteres med sykmelding, og krav om sykepenger, evt. arbeidsavklaringspenger må fremsettes til NAV.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker