Når kan arbeidsgiver kreve sykmelding?

I flere tilfeller kan leder kreve at den ansatte leverer sykmelding.
addFakta

Etter utløpet av egenmeldingsperioden

Varer arbeidsuførheten utover de tre/åtte dagene vedkommende kan benytte egenmelding, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren oppsøker lege og fremlegger sykmelding som dokumentasjon for videre sykefravær, jf. folketrygdloven § 8-24 femte ledd første punktum. Dette innebærer at arbeidsgiver kan kreve sykmelding fra og med fjerde/niende sykefraværsdag.

Dersom arbeidstakeren ikke dokumenterer videre sykefravær med sykmelding, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden, jf. folketrygdloven § 8-24 femte ledd andre punktum. Bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver kan nekte å utbetale sykepenger inntil den dagen lege er søkt. Arbeidstakeren får imidlertid rett til sykepenger fra den dag lege blir søkt, så lenge sykemeldingen blir fremlagt innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve sykmelding, jf. folketrygdloven § 8-7 andre ledd og § 8-18 tredje ledd.

Dersom arbeidstaker ikke legger frem sykmelding eller leverer sykmeldingen for sent, bortfaller retten til sykepenger både for egenmeldingsperioden og sykmeldingsperioden, jf. folketrygdloven § 8-18 tredje ledd tredje punktum.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker