Slik tar du tak i hyppig korttidsfravær

Hvordan skal du gå frem hvis en ansatt ofte melder seg syk i kortere perioder?

I de tilfeller hvor en ansatt er mye fraværende, enten ved å benytte egenmelding eller ved at man leverer mange korte sykmeldinger, bør leder gjennomføre en samtale med arbeidstaker.

Dersom en ansatt har vært fraværende ved minst 5 anledninger i løpet av siste år skal leder innkalle til en samtale hvor formålet bør være å finne ut av om det er noe med forholdene på arbeidsplassen eller om det er andre årsaker som arbeidsgiver kan bidra med som medvirker til at arbeidstaker kan unngå fremtidig fravær.

Vurdér om egenmeldingsretten er oppbrukt og om det er aktuelt å frata vedkommende rett til å benytte egenmelding.

Ved samtalen:

  • forklar hensikten med samtalen

  • legg frem fraværshistorikk

  • diskuter muligheter og tilpasninger

  • redegjør for muligheten til å søke fritak ved kronisk langvarig sykdom

  • dersom egenmeldingsretten vurderes fratatt – underrett arbeidstaker om at dette vurderes

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker