Slik går du frem for å inndra egenmeldingsretten

Slik går du frem for å inndra retten til å bruke egenmelding  - enten ved at kvoten med egenmeldingsdager er oppbrukt eller du mistenker misbruk.

Leder kan vurdere ta fra en arbeidstaker retten til å benytte egenmelding i to forskjellige situasjoner (etter folketrygdloven § 8-27):

  • Arbeidstaker har benyttet de antall egenmeldinger som loven regulerer
  • Arbeidstaker har misbrukt egenmeldingsordningen

Prosessen for å inndra retten til å bruke egenmelding

Arbeidsgiver

1) Varsle arbeidstakeren

Leder tar kontakt med arbeidstaker og gir beskjed om grunnlaget for vurderingen (ring gjerne, eller ta et møte)

Arbeidsgiver

2) Gi skriftlig beskjed

Beskjeden gis også skriftlig gjennom å benytte et standardbrev (forbrukte antall eller misbruk) med angitt grunnlag for avgjørelsen og en frist for tilbakemelding

Arbeidsgiver

3) Ta en beslutning etter at fristen har utløpt

Når fristen for tilbakemelding er utløpt fatter arbeidsgiver sin beslutning (ring gjerne den ansatte, eller ta et møte)

Arbeidstaker

4) Send skriftlig beslutning til arbeidstakeren

Send skriftlig underretning om at egenmeldingsretten er bortfalt med angitt grunnlag for avgjørelsen og tidspunkt for hvor lenge egenmeldingsretten er fratatt

 

Når og hvor lenge kan retten til egenmelding inndras?

Antall tilfeller:

Når det gjelder antall tilfeller så vil dette variere avhengig av om bedriften følger lovens regler, har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv eller har en helt egen ordning for bruk av egenmelding. Det vanlige er at arbeidstaker enten kan benytte 4 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode hvor hvert tilfelle kan være på inntil 3 dager, eller at men følger reglene for inkluderende arbeidsliv, med inntil 24 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode.

Misbruk:

Dersom arbeidsgiver har mistanke om at arbeidstaker har benyttet egenmelding uten at vedkommende har vært syk, kan arbeidsgiver beslutte at vedkommende fratas retten til å benytte egenmelding for en begrenset periode. Dette kan arbeidsgiver gjøre selv om vedkommende ikke har benyttet flere tilfeller enn tillatt. Det kreves at det foreligger en begrunnet mistanke om misbruk av ordningen.

Varighet:

Hvor lenge en ansatt skal miste egenmeldingsretten avgjøres av arbeidsgiver innenfor de rammene som loven setter. Utgangspunktet er at retten kan fratas i 6 måneder. Etter 6 måneder er det krav om at arbeidsgiver gjør en ny vurdering. Dersom retten på nytt skal fratas følges samme fremgangsmåte som da egenmeldingsretten ble fratatt første gang. Videre tap av egenmeldingsretten utover 6 måneder er mest vanlig der den ansatte har misbrukt ordningen men vil også forekomme der den ansatte raskt har benytte maksimalt antall tilfeller.

Hvis antall tilfeller er grunnlaget for at en arbeidstaker mister egenmeldingsretten er det mange som benytter en løsning hvor retten mistes til det første tilfelle blir mer enn 12 måneder gammelt.

Arbeidsgiver tar saken opp til ny vurdering. Hvis arbeidsgiver ikke tar saken opp til vurdering etter seks måneder, har vedkommende igjen rett til å benytte egenmelding ved sykdom.dinger som loven regulerer, Arbeidstaker har misbrukt egenmeldingsordningen.

Se webinar om hvordan du inndrar egenmeldingsretten

Kjøp tilganG til våre lederwebinarer