Tema: Oppfølging av sykefravær

Hva er arbeidsgivers plikter i forhold til oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte? Hvordan lager du en oppfølgingsplan og hva skjer når en ansatt har sykefravær utover maksdato?

Skjemaer

Ofte stilte spørsmål

question_answer Hva gjør vi når en sykmeldt ansatt ikke møter til oppfølgings- og dialogmøter?

question_answer Hvordan skal vi følge opp en ansatt som har vært sykmeldt i over ett år?

question_answer Kan arbeidstaker som ikke har vært på jobb på grunn av sykdom i mer enn 12 måneder sies opp?

Slik følger du opp syke ansatte - steg for steg

Arbeidsgiver

1: Sykefravær meldes inn - start oppfølgingen så raskt som mulig

Registrer sykefraværet

Samtale med arbeidstaker

 • Hvordan er funksjonsevnen?
 • Er fraværet arbeidsrelatert?
 • Hva er fraværets forventede lengde?

2: Ved flere fraværsdager

Ta kontakt med den syke og avklar forventet lengde på sykefraværet

3: Ved sykmelding

Arbeidsgiver skal ha mottatt sykmelding senest 14 dager fra egenmeldingsperioden utløper

Arbeidstaker

1 - Sykefravær skal meldes inn så tidlig som mulig

I samtaler med arbeidsgiver plikter arbeidstaker å bidra til å avklare:

- Hvordan er funksjonsevnen?
- Er fraværet arbeidsrelatert?
- Hva er fraværets forventede lengde?

2 - Ved sykmelding

Arbeidstaker skal sende sykmelding til arbeidsgiver umiddelbart og senest innen 14 dager fra egenmeldingsperioden utløper

Andre aktører

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver

Siste frist for utarbeidelse av første oppfølgingsplan er 4 uker.

Arbeidsgiver bør innen ca. to uker ha oversikt over den sykmeldtes helsesituasjon og aktuelle tilpasninger på arbeidsplassen.

Oppfølgingsplanen skal inneholde:

 • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne
 • Tilrettelegging eller tiltak som arbeidsgiver kan gjøre
 • Dato for neste oppfølgingsmøte og mål i perioden

Arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder (lege) så snart den er utarbeidet og senest innen 4 uker.

Arbeidstaker

Arbeidstaker plikter å samarbeide med arbeidsgiver om utarbeidelse av oppfølgingsplan

 • Informere ærlig om egen funksjonsevne og anslå varighet på fraværet
 • Samarbeide med arbeidsgiver om å finne alternative oppgaver og muligheter for raskere retur til jobb
 • Være innstilt på å gjøre andre oppgaver i perioden dersom dette kan bidra til raskere retur til jobb

Manglende samarbeid kan føre til bortfall av sykepenger.

Andre aktører:

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver

Frist for gjennomføring av Dialogmøte 1 er 7 uker

Arbeidsgiver skal innkalle alle arbeidstakere som er 100 % arbeidsuføre til Dialogmøte 1 (med mindre det er åpenbart unødvendig). Det kan avholdes møte også med de som er gradert sykmeldte når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig

Hensikt med Dialogmøte 1

Drøfte den sykmeldtes muligheter for aktivitet med utgangspunkt i oppfølgingsplanen:
- Prøve å finne muligheter som ikke er prøvd
- Diskutere videre oppfølging for å sikre tilbakeføring til arbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal oppdatere oppfølgingsplanen etter avholdt dialogmøte.
- Sykmelder (lege) kan innkalles til møtet når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det eller når arbeidstaker alene ønsker det. Likeledes kan NAV, BHT eller andre relevante aktører innkalles dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det.

Arbeidstaker

Arbeidstaker plikter å delta på Dialogmøte 1

 • Arbeidstaker har møteplikt med mindre det foreligger medisinske grunner som forhindrer dette
 • Arbeidstaker er pålagt å utføre de oppgaver som helsen tilsier at man kan klare
 • Arbeidstaker kan velge å ikke ha med sykmelder (lege).
 • Arbeidstaker kan velge å ha med tillitsvalgt eller verneombud

Andre aktører

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver

Krav til aktivitet etter 8 uker - er tilrettelegging forsøkt?

Arbeidstakers videre rett til sykepenger er avhengig av vedkommende er i aktivitet dersom dette er mulig. Arbeidsgiver skal ha tilrettelagt for aktivitet så langt det er mulig.

Unntak fra aktivitetsplikten kan vurderes dersom:

 • sykmelder dokumenterer at fravær er det beste for arbeidstaker
 • det følger av opplysninger i oppfølgingsplanen at arbeidsgiver ikke klarer å tilpasse for aktivitet. NAV underrettes om dette ved at oppfølgingsplanen sendes inn.

Arbeidstaker

Krav til aktivitet etter 8 uker

Arbeidstakers videre rett til sykepenger er avhengig av vedkommende er i aktivitet dersom dette er mulig.

Unntak fra aktivitetsplikten kan vurderes dersom:

 • sykmelder dokumenterer at fravær er det beste for arbeidstaker
 • det følger av opplysninger i oppfølgingsplanen at arbeidsgiver ikke klarer å tilpasse for aktivitet. Arbeidsgiver skal underrette NAV om dette ved at oppfølgingsplanen sendes inn.

Andre aktører

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver

Dialogmøte 2 i regi av NAV - Frist: innen 26 uker

 • Arbeidsgiver og arbeidstaker kan be om at dette avholdes tidligere.
 • Arbeidsgiver har møteplikt, og skal sende oppfølgingsplan til NAV en uke før møtet.

Hensikt med Dialogmøte 2:

 • Evaluere oppfølgingsplan og tiltak som er gjort
 • Finne løsninger og legge til rette for en plan for tilbakeføring eller andre tiltak
 • Arbeidsgiver (og øvrige parter) kan kreve at NAV også innkaller til Dialogmøte 3

Arbeidstaker

Arbeidstaker plikter å delta på Dialogmøte 2 (og evt 3)

 • Arbeidstaker har møteplikt med mindre det foreligger medisinske grunner som forhindrer dette
 • Arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger

Merk: Rundt 39 uker bør arbeidstaker kontakte lokalt NAV-kontor for å søke ytelse utover maksimumsdato for sykepenger.

Andre aktører

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver

 • Oppfølging må fortsette inntil den sykmeldte enten er tilbake på jobb eller arbeidsforholdet opphører.
 • Eventuell rett til lønn under sykdom opphører ved maksimumsdato.

Arbeidstaker

 • Arbeidstaker og NAV må vurdere situasjonen videre i samarbeid når retten til sykepenger opphører.

Andre aktører

Sykmelder

Utsteder sykmelding

 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak
 • Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.
 • Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.
 • Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker
 • Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

 • Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.
 • Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.
 • Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

 • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det
 • Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

 • Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette.
 • Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.