Dokumentasjon utover sykepengeperioden

Arbeidsgiver bør kreve både legeerklæring og bekreftelse fra NAV.

Dokumentasjon utover sykepengeperioden

Ethvert fravær skal være avtalt eller dokumentert med gyldig dokumentasjon. Dette gjelder også arbeidstakers sykefravær etter at maksdato for sykepenger er nådd. I følge Arbeids-og sosial departementet og NAV bør arbeidsgiver kreve at arbeidstaker dokumenter sykefravær med:

  • legeerklæring som bekrefter fortsatt arbeidsuførhet i et gitt tidsrom og grad av arbeidsuførhet
  • bekreftelse fra NAV på at vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger eller en annen trygdeytelse

NAV kan av hensyn til taushetsplikten ikke utlevere vedtak direkte til arbeidsgiver.
Fravær som ikke er avtalt eller lovlig dokumentert kan få betydning for arbeidsforholdet.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker