Syk i ferien - opphold innenfor EU/EØS-området

Hvis arbeidstakeren var på ferie innenfor EU/EØS-området så kan hun eller han ha rett til sykepenger - hvis disse vilkårene er oppfylt.
addFakta

Har arbeidstakeren rett til sykepenger i ferien?

Sykepenger skal kompensere inntektstap for arbeidstakere som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-1 og § 8-3.

Dersom arbeidstakeren blir syk i løpet av ferien og avvikler ferien som avtalt, vil det ikke foreligge et inntektstap, og den ansatte vil ikke ha rett til sykepenger for perioden, jf. folketrygdloven § 8-17 siste ledd og § 8-3

Annerledes stiller det seg dersom arbeidstakeren krever utsatt ferie som følge av sykdom i ferien, jf. ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd. Oppfyller arbeidstakeren vilkårene for å kreve utsatt ferie, faller den fastsatte ferien bort og gis som ny ferie senere i ferieåret. I et slikt tilfelle vil det foreligge et inntektstap, og den ansatte vil ha rett til sykepenger i den perioden vedkommende har vært syk i ferien.

Arbeidstakeren må oppholde seg innenfor EU/EØS

Etter hovedregelen i folketrygdloven § 8-9 første ledd ytes det ikke sykepenger når arbeidstaker oppholder seg utlandet.

EØS- avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer i et EØS-land, jf. folketrygdloven § 8-9 og forordning 833/2004 artikkel 21. Det betyr at arbeidstakere som er medlem av norsk folketrygd eller statsborgere i et EØS-land, vil ha rett til sykepenger ved sykdom som oppstår på feriereiser eller annet midlertidig opphold i et land innenfor EU/EØS-området.

Sykdom som inntreffer i utlandet, utenfor EU/EØS-området gir ikke rett til sykepenger.

Når arbeidstaker krever at ferien utsettes og gis som ny ferie

Arbeidstaker som blir syk etter påbegynt ferie, kan etter ferielovens bestemmelser kreve at ferien utsettes og gis som ny ferie dersom arbeidsuførheten har vart minst én virkedag i ferien, jf. ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd. Et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er arbeidsgiver som treffer avgjørelsen om tidspunktet for ny ferieavvikling. Det forutsettes at krav om utsatt ferie fremsettes til arbeidsgiver snarest etter gjenopptagelse av arbeidet.

Vilkårene etter ferieloven er:
  • den ansatte (ikke familiemedlemmer) er helt arbeidsufør minst én virkedag i ferien
  • det foreligger legeerklæring som bekrefter 100 prosent arbeidsuførhet
  • krav om utsatt ferie fremsettes når arbeidstaker gjenopptar arbeidet
Når den ansatte har benyttet seg av retten til å kreve ny ferie, anses ferien å være bortfalt fra sykmeldingstidspunktet. Konsekvensen blir at det kan fremsettes krav om sykepenger. Arbeidsgiveren vurderer om vilkårene for rett til sykepenger er tilstede i arbeidsgiverperioden, jf folketrygdloven § 8-19. Utover arbeidsgiverperioden er det NAV som vurderer retten til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-17

Dersom arbeidsgiver utbetaler sykepengene på sykmeldingstidspunktet, vil den ansatte ha fått både feriepenger og sykepenger for samme tidsrom, hvilket innebærer at den utsatte/nye ferien blir uten økonomisk kompensasjon. Et alternativt her kan være at sykepengene utbetales når ny ferie avvikles. For månedslønnende som mottar feriepenger en fast måned i året og lønnsutbetaling de øvrige månedene, vil sykepengene vanligvis bli utbetalt når den ansatte avvikler utsatt/ny ferie.

Krav til dokumentasjon av arbeidsuførhet

Den ansatte må levere legeerklæring/sykmelding fra det landet han/hun har oppholdt seg i. Legeerklæringen må dokumentere at arbeidstakeren har vært 100% arbeidsufør i den aktuelle perioden. 

Innenfor EØS-området er kravene til dokumentasjon varierende. Innenfor Norden og UK vil en legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførhet fra lege i et av landene være tilstrekkelig dokumentasjon. I øvrige EØS-land kreves det ofte ytterligere dokumentasjon i form av enten E 115/116 eller SED blanketter. Praksis er her varierende. Arbeidstaker må også skrive ut egenerklæringen på blankett NAV 08-09.06.

Det er arbeidstakerens ansvar å fremlegge gyldig dokumentasjon og arbeidstaker bør derfor avklare med NAV hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

I arbeidsgiverperioden må arbeidsgiver vurdere om fremlagt dokumentasjon gir rett til sykepenger. Ved tvil må saken bringes inn for NAV.

Når arbeidstakeren ikke krever utsatt ferie

Ikke alle arbeidstakere benytter seg av retten til å kreve ny ferie. Dette kan skyldes at arbeidstakere ikke er kjent med at det må fremsettes krav om utsatt ferie, eller at man føler seg frisk nok til å avvikle ferie. I så fall avvikler arbeidstakeren ferie som avtalt.

Når arbeidstakeren ikke krever utsatt/ny ferie foreligger det ikke rett til sykepenger ettersom det ikke foreligger noe inntektstap så lenge den ansatte avvikler ferie og mottar feriepenger, jf. folketrygdloven § 8-17 siste ledd og § 8-3

Dersom arbeidstakeren fortsatt er arbeidsufør etter ferien, starter arbeidsgiverperioden den første dagen arbeidstakeren skulle vært tilbake i arbeid igjen etter ferien, jf. folketrygdloven § 8-19.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker