Utenlandsk sykmelding

Hva må du som leder passe på hvis en ansatt leverer en sykmelding utskrevet av en lege i utlandet?

Sykmelding fra lege i utlandet

Personer bosatt innenfor EØS- området har rett til sykepenger etter EØS- avtalen, hovednummer 45 rådsforordning 883/2004 artikkel 21.

Når en arbeidstaker som er bosatt utenfor Norge blir syk, er det vanlig at vedkommende oppsøker lege i bostedslandet. Lege i utlandet kan dokumentere arbeidstakerens sykdom, men det er viktig at sykmeldingen inneholder følgende informasjon:

  • Tydelig fra- og til-dato
  • Tydelig informasjon om sykefraværets årsak
  • Den må være basert på en fysisk undersøkelse

Når en arbeidstaker legger frem en sykmelding fra utenlandsk lege vil denne normalt sett ikke være tilpasset norsk standard for sykmeldinger, og det kan være vanskelig for arbeidsgiver å avklare om denne er gyldig.

I tilfeller hvor arbeidsgiver er usikker på sykmeldingens innhold, kan arbeidsgiver be NAV om å vurdere sykmeldingen. NAV har også anledning til å oversette sykmeldinger i de tilfellene arbeidsgiver ikke har anledning til å vurdere sykmeldingens innhold grunnet språkmessige utfordringer.

Arbeidstaker som leverer sykmelding fra lege i utlandet må i tillegg levere en egenerklæring for utenlandsk sykmelding. NAV har utarbeidet en egen blankett (NAV 08.09-06) til dette formål, og vi anbefaler at arbeidsgiver krever å få denne blanketten utfylt og tilsendt av den sykmeldte, også for sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. Blanketten vil tilsvare Sykmeldingsblankett D.

I tillegg er det selvsagt et vilkår for sykepenger at arbeidstakeren melder sykefravær 1. sykefraværsdag og at det gis informasjon om funksjonsevne slik at arbeidsgiver kan vurdere om det er mulighet for å komme hjem og arbeide med tilrettelagt arbeid.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker