Tema: Sykmelding

Her får du vite det du trenger om ulike former for sykmelding, hvilke plikter du som leder og arbeidstaker har ved langtidsfravær, samt ordningen med digital sykmelding. Vi har også en mal for oppfølging av sykmeldte og oppskrift på hvordan du bestrider en sykmelding.

Artikler

Velg visning
Sykefravær

Tilrettelegging for sykmeldte

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for sykmeldte - i den grad det er mulig.
Sykefravær

Arbeidstakers plikter

Den sykmeldte må selv medvirke i sykefraværsperioden - for å ha rett til sykepenger.
Sykefravær

Hva er avventende sykmelding?

Slik er regelverket knyttet til avventende sykmelding.
Sykefravær

Digital sykmelding

Slik er prosessen med digital sykmelding - trinn for trinn.
Sykefravær

Hva er gradert sykmelding?

Slik er regelverket når en ansatt er delvis sykmeldt.
Sykefravær

Hvem bestemmer når en delvis sykmeldt skal jobbe?

Sykefravær

Bestride sykmelding

Når kan arbeidsgiver bestride en sykmelding og hvordan går man frem?
Sykefravær

Mal for oppfølging av sykefravær

Slik følger du som leder opp en ansatt som er sykmeldt - steg for steg.
Sykefravær

Når kan arbeidsgiver kreve sykmelding?

I flere tilfeller kan leder kreve at den ansatte leverer sykmelding.
Sykefravær

Hva er reisetilskudd?

Slik er regelverket knyttet til bruk av reisetilskudd.
Sykefravær

Samarbeidspartnere i sykefraværsoppfølgingen

Hva kan NAV, lege og bedriftshelsetjeneste bidra med når en ansatt blir sykmeldt?
Sykefravær

Sjekkliste ved mottak av sykmelding

Slik kontrollerer du at sykmeldingen ikke inneholder feil.
Sykefravær

Tilbakedatert sykmelding

Kun I disse tilfellene må en tilbakedatert sykmelding godtas av arbeidsgiver.

Slik er prosessen for å bestride en sykmelding

Arbeidsgiver

1) Innkall arbeidstakeren til samtale

Start med avklare følgende forhold med arbeidstakeren, enten ved å kalle inn til samtale eller via telefon:

  • De faktiske forholdene
  • Arbeidstakerens funksjonsevne
  • Arsaken til at arbeidsgiver betviler sykmeldingen

TIPS! Slik gjennomfører du en vanskelig samtale med en ansatt

Arbeidsgiver

2) Vurdere om vilkårene er oppfylt

Etter samtalen foretar arbeidsgiver en vurdering av om vilkårene for sykepenger er oppfylt.

Dersom arbeidsgiver fortsatt er i tvil kan sykmeldingen bestrides og sykepengene stanses.

Arbeidsgiver

3) Bestride sykmeldingen skriftlig

Arbeidsgiver sender brev til arbeidstakeren med kopi til arbeidstakers lokale NAV-kontor og eventuelt sykmelder.

I brevet bør arbeidsgiver redegjøre for årsaken til at sykmeldingen bestrides, og det bør vises til folketrygdloven § 8-4 (arbeidsufør) eller § 8-7 (tilbakedatering).

Legg ved kopi av sykmeldingen som bestrides. Videre må det opplyses om at arbeidsgiver ikke vil utbetale sykepenger.

Arbeidstaker

4) Arbeidstaker må fremme krav

Arbeidstaker må selv fremme krav om sykepenger overfor NAV.

NAV

5) NAV behandler saken

  • Etter at arbeidstaker har fremmet krav må NAV ta stilling til kravet og dokumentasjon og vurdere dette mot arbeidsgivers opplysninger og vurdere arbeidstakerens rett til sykepenger.
  • NAV har plikt til å undersøke alle opplysninger i saken, og vil innhente opplysninger fra arbeidsgiver, sykemelder, og har også mulighet til å forelegge saken for NAVs rådgivende lege eller annen spesialist.

NAV

6) NAV behandler saken

  • Dersom NAV avslår arbeidstakers krav blir saken avsluttet. NAV plikter ikke å informere arbeidsgiver om avslaget.
  • Dersom NAV finner at arbeidstakeren fyller vilkårene for rett til sykepenger, skal de forskuttere sykepengene til arbeidstaker og kreve beløpet tilbakebetalt av arbeidsgiveren, jf folketrygdloven § 8-22.

Krav om tilbakebetaling sendes arbeidsgiver som vedtak om tilbakebetaling. Vedtaket skal være begrunnet med årsaken til at NAV har kommet til at vilkårene for å utbetale sykepenger til arbeidstakeren er oppfylt. Vedtaket må også inneholde opplysninger om klagefrist og at kravet er grunnlag for tvangsinndrivelse dersom det ikke kan påankes.

Arbeidsgiver

7a) Arbeidsgivers klageadgang

En tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller arbeidsgiver og NAV, kan bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 21-13.

Dersom arbeidsgiver velger å påklage NAVs vedtak, vil kravet fra NAV stilles i bero til avgjørelse foreligger i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 8-22. Arbeidsgiver bør avvente tilbakebetaling til det foreligger endelig vedtak fra ankenemda.

Ankefristen er tre uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket fra NAV er mottatt. Anke til nemnda skal fremsettes skriftlig eller muntlig til det NAV kontoret som har fattet vedtak og som tar saken opp til ny behandling. Dersom standpunktet om betalingsansvar opprettholdes, sendes saken til Ankenemnda. Behandlingen for nemnda er gebyrfri.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker får tilsendt ankenemndas avgjørelse.

Arbeidstaker

7b) Arbeidstakers klageadgang

Dersom både arbeidsgiver og NAV har avslått å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal ikke saken behandles av Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

I slike tilfeller må arbeidstaker påklage NAVs vedtak til NAV Klageinstans og eventuelt videre til Trygderetten.

Ofte stilte spørsmål

question_answer Arbeidstaker har ikke levert sykmeldingen, kan vi nekte å utbetale sykepenger?

question_answer Betales det sykepenger ved fravær som skyldes graviditet?

question_answer Kan arbeidstaker som ikke har vært på jobb på grunn av sykdom i mer enn 12 måneder sies opp?

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og finn ut om fraværet ligger i arbeidsgiverperioden

Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY