Arbeidsgivers plikter ved langtidsfravær

For at arbeidstaker skal kunne beholde sitt arbeid, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig tilrettelegging, Tilretteleggingsplikten er ikke absolutt, men gjelder i den grad dette er mulig

Etter arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver tilrettelegge arbeidssituasjonen og følge det lovpålagte oppfølgingssystemet.

Her er åtte viktige forpliktelser :

 1. Ha system for fraværsoppfølging

 2. Tilrettelegge arbeidssituasjonen så den syke kan beholde sitt arbeid

 3. Eventuelt tilrettelegge gjennom å finne annet arbeid i bedriften

 4. Utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker og sende denne til legen

 5. Avholde dialogmøte innen 7 uker

 6. Rapportere til NAV etter avholdt dialogmøte

 7. Revidere og oppdatere oppfølgingsplanen sammen med ansatt

 8. Møte på dialogmøte etter 26 uker som NAV kaller inn til

For nærmere beskrivelse av arbeidsgiver plikter i prosessen se Oppfølging av sykmeldte .

Tilrettelegging

For at arbeidstaker skal kunne beholde sitt arbeid, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig tilrettelegging, for eksempel gjennom tilpasning av arbeidsoppgavene, arbeidstiden eller arbeidsutstyr .

Eksempler på nødvendige tiltak :

 • anskaffelse eller endringer av utstyr som verktøy og maskiner

 • endringer av innretninger på arbeidsplassen, som døråpninger, terskler, rullestolrampe, lysbrytere, tilpasset arbeidsbord og stol

 • endringer i rutiner eller aktiv medvirkning fra andre arbeidstakere

 • tiltak i forbindelse med trening, opplæring og omskolering til arbeidet, regulering av arbeidsmengde, arbeidstempo

Må vi tilrettelegge?

 • Tilretteleggingsplikten er ikke absolutt, men gjelder i den grad dette er mulig

 • Hvorvidt det er mulig avhenger av bransje, bedriftsstørrelse, økonomi og arbeidstakers forhold

 • Arbeidstakers behov må veies opp mot belastningene tilrettelegging påfører arbeidsgiver

 • Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å opprette en ny stilling som er tilpasset arbeidstakerens behov

 • Arbeidsgiver kan heller ikke innskrenke andre arbeidstakeres rettigheter for at den som er syk skal få arbeid

Dersom det er aktuelt å tilby arbeidstaker annet arbeid skal arbeidstakeren og sykmeldtes tillitsvalgte tas med på råd før arbeidsgiver treffer en avgjørelse. (arbeidsmiljøloven § 4-6 annet ledd ).

Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter)

 • Opplæring i nye arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging

 • Kurs og kortere opplæringstiltak

 • Utgifter til arbeidsutprøving

 • Kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler (maksimalt 34.800 kroner)

Søk hos NAV eller les mer om tilretteleggingstilskuddet .

Sjekkliste for alternative arbeidsoppgaver

Det er en fordel om ansatt og leder har formening om mulighetene for tilrettelegging allerede før den ansatte går til lege. Målet er å få til en tilpasning eller gradert sykmelding som harmonerer med det som er mulig å få til på arbeidsplassen. Funksjonsvurdering skal ta utgangspunkt i hva arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Det kan innhentes opplysninger fra lege hvis arbeidstaker samtykker, men diagnose kan ikke diskuteres. Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker å utføre oppgavene helt eller delvis.

Noen spørsmål arbeidstaker og arbeidsgiver kan stille seg i vurdering av alternative arbeidsoppgaver :

 • Kan arbeidstaker utføre egne oppgaver ved fysisk eller ergonomisk tilrettelegging?

 • Hva med hjemmekontor, er det et alternativ?

 • Kan arbeidstaker utføre egen jobb med redusert tempo? (Eksempel: 50 % sykmelding med 100 % arbeidstid og 50 % innsats/tempo)

 • Kan vedkommende utføre egne, men færre oppgaver?

 • Kan rutiner endres for å få den ansatte til å fungere?

 • Kan arbeidstakeren gjøre andre oppgaver? På egen eller på en annen avdeling?

 • Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved å endre arbeidstid?

 • Kan den ansatte få omskolering eller opplæring i (deler av) sin arbeidstid?

 • Kan den ansatte gi andre opplæring i (deler av) sin arbeidstid?

 • Er det oppgaver “som ingen gjør men som det hadde vært greit å få gjort” ?

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker