Digital sykmelding

Dette skjer når en lege utsteder en digital sykmelding. Se hele prosessen steg for steg..

Digital sykmelding

Etter innføringen av den digitale sykmeldingen kan arbeidstaker nå både motta og sende sykmelding til arbeidsgiver og NAV. Lege produserer sykmeldingen digitalt og arbeidstaker må logge seg på nav.no for å få tilgang til sykmeldingen. Arbeidstaker vil få et varsel fra NAV om sykmelding og at arbeidstaker selv må logge seg på nav.no for å lese gjennom sykmeldingen og sende den til arbeidsgiver. 

Når arbeidstaker har sendt sykmelding til arbeidsgiver vil arbeidsgiver få et varsel om at sykmelding er mottatt. 

Illustrasjon

       Lege utsteder sykmelding digitalt

      Arbeidstaker mottar sykmelding digital og må gjennomgå denne. I neste steg må arbeidstaker sende sykmeldingen til arbeidsgiver. 
  Medarbeider hos arbeidsgiver med rollen "sykmelding" mottar sykmelding på altinn.no og må gi tilbakemelding på hvem som er arbeidstakers nærmeste leder. 

 
                         Når arbeidsgiver har gitt tilbakemelding på hvem som er arbeidstakers nærmeste leder vil sykmeldingen sendes leder. Leder finner                                          sykmelding på nav.no

Digital søknad om sykepenger

Etter sykmeldingsperiodens utløp vil det genereres en søknad om sykepenger. Arbeidstaker må logge seg inn på nav.no og sende søknaden om sykepenger. Om søknaden beregnes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden vil søknaden sendes til arbeidsgiver. Om søknaden blir beregnet utenfor arbeidsgiverperioden vil søknaden sendes til NAV. I de tilfellene arbeidsgiver har meldt i fra at de forskutterer sykepenger utover utløpet av arbeidsgiverperioden vil en kopi av søknaden om sykepenger sendes arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil ikke få mulighet til å gjøre endringer på arbeidstakers søknad om sykepenger, men må melde fra til arbeidstaker om det oppdages feil. 

Illustrasjon

Søknad om sykepenger innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

         Etter utløpet av sykmeldingsperioden blir arbeidstaker varslet om at søknad om sykepenger er generert og at han eller hun må logge seg inn på nav.no for å fylle ut og sende inn søknaden


    Medarbeider med rollen "søknad om sykepenger" mottar sykmelding på altinn.no og "nærmeste leder med personalansvar" mottar søknad om sykepenger på nav.no


Etter utløpet av arbeidsgiverperioden

         Etter utløpet av sykmeldingsperioden blir arbeidstaker varslet om at søknad om sykepenger er generert og at han eller hun må logge seg inn på nav.no for å fylle ut og sende inn søknaden


        NAV mottar arbeidstakers søknad om sykepenger.


    Arbeidsgiver mottar kopi av søknaden om sykepenger om man har varslet NAV om forskuttering av sykepenger etter utløpet av                       arbeidsgiverperioden. 
 

Forholdet mellom sykmelding og søknad om sykepenger


Søknaden om sykepenger blir generert etter utløpet av sykmeldingsperiodens utløp. Ved sykmeldinger over 31 dager vil sykmeldingen generere flere søknader om sykepenger. 

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker