Reisetilskudd

Hvis en ansatt har problemer med å komme seg på jobb på grunn av sykdom eller skade, kan NAV gi reisetilskudd som en ytelse.

Reisetilskudd i stedet for sykepenger

Som et alternativ til sykepenger kan det ytes reisetilskudd dersom den ansatte kan utføre sitt daglige arbeid, men ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-14.

Ettersom reisetilskudd er et alternativ til sykepenger, kan det i hovedsak kun gis til personer som fyller vilkårene for rett til sykepenger. Reisetilskudd kan ytes uavhengig av diagnose der dette er et alternativ til sykmelding. Som eksempel på lidelser som i perioder kan gi grunnlag for reisetilskudd, er nevnt benbrudd, hjertelidelser, psykiske lidelser og astma.

Arbeidstaker mottar lønn for uført arbeid og reisetilskudd for dekning av reiseutgifter. Reisetilskuddet begrenses til det beløp vedkommende ville fått utbetalt i sykepenger. Dersom vedkommende ikke kan gjenoppta arbeidet fullt og dermed får graderte sykepenger, vil reisetilskuddet begrenses til det beløp sykepengene er redusert med.

Reisetilskudd kan gis fra første sykedag. Det er altså ikke krav til at vedkommende først må ha vært fraværende fra arbeidet på grunn av sykdommen. Denne fortolkning er i tråd med kjennelse avsagt av Trygderetten den 25. juni 2004 i ankesak nr. 04/00999.

Antall dager

Det er ingen begrensning i antall dager det kan ytes reisetilskudd til arbeidsreiser, men behovet må være midlertidig. For personer med vedvarende behov for transportstøtte, vil grunnstønad eller stønad til egen bil kunne være aktuelt.

Dager det utbetales reisetilskudd for og hvor medlemmet er i fullt arbeid, skal ikke medregnes i sykepengeperiodens lengde, jf folketrygdloven § 8-12 første ledd. Reisetilskudd kan derfor være et godt alternativ for sykmeldte personer som er i ferd med å nå maksdato for sykepenger.

Likeledes vil den perioden det utbetales reisetilskudd for og hvor medlemmet er i fullt arbeid, gi rett til opptjening av ny sykepengerett fra NAV, jf folketrygdloven § 8-12 andre ledd.

Ekstrautgifter

Reisetilskuddet skal dekke nødvendige merutgifter ved at den sykmeldte må benytte annet transportmiddel, eksempelvis taxi eller privat bil. Privat bil godtgjøres etter statens satser.

Reisetilskudd fra arbeidsgiver og fra NAV

I arbeidsgiverperioden er det opp til arbeidsgiver å vurdere om reisetilskudd skal gis i stedet for sykepenger. Vedkommende arbeidstaker arbeider i så fall på ordinær måte og mottar lønn. Arbeidsgiver dekker merutgiften den ansatte har ved å benytte annet transportmiddel enn ellers. Utbetaling av slikt reisetilskudd anses som arbeidsgiverperiode.

NAV betaler reisetilskudd først fra 17. dag etter at arbeidsuførheten oppsto, jf. folketrygdloven § 8-14.

Arbeidstaker må sende søknad om reisetilskudd til NAV etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Dette gjøres ved at behandlende lege fyller ut punkt 4.2 på sykmeldingsblanketten som sendes til NAV. Dersom NAV innvilger søknad om reisetilskudd vil arbeidstakeren motta vedtak om dette.

Arbeidsgiver som forskutterer reisetilskudd utover arbeidsgiverperioden kan kreve refusjon fra NAV.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker