Samarbeidspartnere når en ansatt er syk

Hva kan NAV, lege og bedriftshelsetjeneste bidra med når en ansatt blir sykmeldt?
Som leder har du flere samarbeidspartnere hvis en ansatt blir sykmeldt. Det kan være lege, NAV eller en bedriftshelsetjeneste. 

Legens rolle:

Legen er en viktig samarbeidspartner i sykefraværsoppfølgingen.

Legen er forpliktet til å medvirke til best mulig oppfølging.

Du kan forvente at legen :

  • skal være medspiller i det sykefraværsforebyggende arbeid som foregår på arbeidsplassen

  • skal fokusere på arbeidstakers mulighet til å være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet

  • skal motivere arbeidstaker til å være i aktivitet

  • skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en person må være borte fra arbeidet

  • skal vurdere gradert sykmelding og fortløpende tenke på aktivitetsgraden

  • sender utvidet legeerklæring etter åtte uker når vedkommende ikke har vært i aktivitet av medisinske årsaker

  • skal delta i dialogmøte dersom arbeidsgiver og arbeidstaker eller bare arbeidstaker ønsker dette

Ta kontakt med legen! For effektivt å følge opp en sykmeldt må man hele tiden vite hva grensen for den ansattes funksjonsevne er.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke finner grensen, forutsettes det at legen avklarer.

Informer alltid den ansatte om at lege kontaktes, der det er mulig. Man må ikke informere den ansatte om dette, men det gir nok et mye bedre resultat i alle sammenhenger.

Ta kontakt med legen gjennom å:

  • ringe

  • sende inn baksiden av c-blanketten

  • sende baksiden av c-blanketten med arbeidstaker på konsultasjon

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs i oppfølgingsarbeidet, i kraft av å være medisinsk ekspertise samtidig som de oppfattes som objektive. Ofte føler den sykmeldte at det er enklere å diskutere sin helse og livssituasjon med bedriftslegen eller andre i bedriftshelsetjenesten, enn egen leder. Bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøte 1.

Vær imidlertid oppmerksom på at bedriften kun kan henstille den ansatte om å søke hjelp eller råd her. Arbeidsgiveren kan ikke benytte bedriftshelsetjenesten som en “kontrollinstans”. Bedriften kan heller ikke pålegge en ansatt å benytte bestemte leger eller behandlere. Arbeids- og velferdsetaten kan imidlertid kreve at en person lar seg intervjue eller undersøke av lege eller en annen sakkyndig, dersom dette anses nødvendig for å kunne vurdere et fremsatt krav.

Dette kan NAV bidra med

NAV plikter å innkalle til dialogmøte 2 innen 26 uker. I tillegg har NAV etablert tre tjenester for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid: oppfølging, avklaring av arbeidskapasitet og arbeidsrettet rehabilitering . Dette er tjenester som arbeidsgiver også kan benytte seg av, men det forutsetter i stor grad at arbeidsgiver selv har gjort jobben med oppfølging på forhånd. Arbeidsgiver må således ha laget en oppfølgingsplan med oversikt over de aktiviteter som er gjennomført eller vurdert. Planen må sendes NAV når man forespør om hjelp.

Oppfølging : Oppfølging kan være veiledning og råd til arbeidstaker og arbeidsgiver, og bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Videre kan NAV vurdere tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen. Oppfølgingen skal foregå i tilknytning til arbeidstakers arbeidsforhold.

Dersom det viser seg at det ikke er aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, må oppfølgingen gis med sikte på overgang til annet arbeid. Før tiltaket starter, må NAV ha mottatt en oppfølgingsplan, der arbeidsgiver dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke funnet mulig å gjennomføre.

Avklaring av arbeidskapasitet : Avklaring er et tiltak for arbeidstakere som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen. Avklaringen skal skje på arbeidsplassen, gjennom å kartlegge virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplass og arbeidsmiljø for arbeidstakeren. Avklaringen kan også skje på en annen arbeidsplass eller hos en tiltaksarrangør.

Før eventuelle eksterne tiltak starter, må NAV ha mottatt en oppfølgingsplan, der arbeidsgiver dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke funnet mulig å gjennomføre for den aktuelle arbeidstaker.

Arbeidsrettet rehabilitering : Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak hvor arbeidstakere kan få hjelp til å mestre problemer som hindrer vedkommende i å delta i arbeidslivet. Rehabiliteringen skal som utgangspunkt foregå i tilknytning til arbeidsforholdet. Arbeidsrettet rehabilitering finnes både som dag- og døgntjeneste.

Dersom det viser seg ikke å være aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, må rehabiliteringen gis med sikte på overgang til annet arbeid.

Opprett en gratis brukerkonto på Leder.no

Opprett bruker