Når kan arbeidsgiver bestride en sykmelding?

Når kan arbeidsgiver bestride en sykmelding og hvordan går man frem - steg for steg?

Arbeidsgiver må ikke alltid godta sykmeldinger i arbeidsgiverperioden. Folketrygdloven § 8-4 er helt klar på at arbeidstaker må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, for å ha rett til sykepenger.

Når det foreligger en sykmelding, er normalt vilkårene om arbeidsuførhet er tilstede. Det kan imidlertid være omstendigheter rundt sykmeldingen eller hendelser i sykmeldingsperioden som er av en slik art at det medisinske grunnlaget for sykmeldingen kan trekkes i tvil.

I følgende situasjoner kan det være grunnlag for å bestride sykmeldingen:

 • når behandlende lege selv uttrykker tvil om arbeidsuførheten
 • når arbeidsgiver har klare signaler på at sykmeldingen ikke skyldes sykdom
 • når sykmeldingen er utstedt i forbindelse med permittering, streik, konkurs, oppsigelse, arbeidskonflikt, livskriser, vanskelige livssituasjoner og ferie
 • når en person til stadighet bytter lege 
 • når den sykmeldte foretar aktiviteter som synes lite forenlig med sykmeldingen. 

Innkall først den ansatte til en samtale

Arbeidsgiver har ingen rett til innsyn i den ansattes sykdomshistorie eller diagnose. Det hender likevel at arbeidsgiver får oppgitt eller kjenner bakgrunnen for sykmeldingen, og derfor kan stille spørsmål om rettighetene til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Derfor er første steg i prosessen med å bestride en sykmelding å innkalle den aktuelle ansatte til en samtale for å avklare de faktiske forholdene og informere om bakgrunnen for at du som leder betviler sykmeldingen.

Dersom arbeidsgiver har informasjon eller holdepunkter for at den ansatte ikke fyller vilkårene for rett til sykepenger, bør arbeidsgiver bestride sykmeldingen og avslå sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden.

 

Slik er prosessen for å bestride en sykmelding

Arbeidsgiver

1) Innkall arbeidstakeren til samtale

Start med avklare følgende forhold med arbeidstakeren, enten ved å kalle inn til samtale eller via telefon:

 • De faktiske forholdene
 • Arbeidstakerens funksjonsevne
 • Arsaken til at arbeidsgiver betviler sykmeldingen

TIPS! Slik gjennomfører du en vanskelig samtale med en ansatt

Arbeidsgiver

2) Vurdere om vilkårene er oppfylt

Etter samtalen foretar arbeidsgiver en vurdering av om vilkårene for sykepenger er oppfylt.

Dersom arbeidsgiver fortsatt er i tvil kan sykmeldingen bestrides og sykepengene stanses.

Arbeidsgiver

3) Bestride sykmeldingen skriftlig

Arbeidsgiver sender brev til arbeidstakeren med kopi til arbeidstakers lokale NAV-kontor og eventuelt sykmelder.

I brevet bør arbeidsgiver redegjøre for årsaken til at sykmeldingen bestrides, og det bør vises til folketrygdloven § 8-4 (arbeidsufør) eller § 8-7 (tilbakedatering).

Legg ved kopi av sykmeldingen som bestrides. Videre må det opplyses om at arbeidsgiver ikke vil utbetale sykepenger.

Arbeidstaker

4) Arbeidstaker må fremme krav

Arbeidstaker må selv fremme krav om sykepenger overfor NAV.

NAV

5) NAV behandler saken

 • Etter at arbeidstaker har fremmet krav må NAV ta stilling til kravet og dokumentasjon og vurdere dette mot arbeidsgivers opplysninger og vurdere arbeidstakerens rett til sykepenger.
 • NAV har plikt til å undersøke alle opplysninger i saken, og vil innhente opplysninger fra arbeidsgiver, sykemelder, og har også mulighet til å forelegge saken for NAVs rådgivende lege eller annen spesialist.

NAV

6) NAV behandler saken

 • Dersom NAV avslår arbeidstakers krav blir saken avsluttet. NAV plikter ikke å informere arbeidsgiver om avslaget.
 • Dersom NAV finner at arbeidstakeren fyller vilkårene for rett til sykepenger, skal de forskuttere sykepengene til arbeidstaker og kreve beløpet tilbakebetalt av arbeidsgiveren, jf folketrygdloven § 8-22.

Krav om tilbakebetaling sendes arbeidsgiver som vedtak om tilbakebetaling. Vedtaket skal være begrunnet med årsaken til at NAV har kommet til at vilkårene for å utbetale sykepenger til arbeidstakeren er oppfylt. Vedtaket må også inneholde opplysninger om klagefrist og at kravet er grunnlag for tvangsinndrivelse dersom det ikke kan påankes.

Arbeidsgiver

7a) Arbeidsgivers klageadgang

En tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller arbeidsgiver og NAV, kan bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 21-13.

Dersom arbeidsgiver velger å påklage NAVs vedtak, vil kravet fra NAV stilles i bero til avgjørelse foreligger i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 8-22. Arbeidsgiver bør avvente tilbakebetaling til det foreligger endelig vedtak fra ankenemda.

Ankefristen er tre uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket fra NAV er mottatt. Anke til nemnda skal fremsettes skriftlig eller muntlig til det NAV kontoret som har fattet vedtak og som tar saken opp til ny behandling. Dersom standpunktet om betalingsansvar opprettholdes, sendes saken til Ankenemnda. Behandlingen for nemnda er gebyrfri.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker får tilsendt ankenemndas avgjørelse.

Arbeidstaker

7b) Arbeidstakers klageadgang

Dersom både arbeidsgiver og NAV har avslått å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal ikke saken behandles av Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

I slike tilfeller må arbeidstaker påklage NAVs vedtak til NAV Klageinstans og eventuelt videre til Trygderetten.

Sykmeldingen er tilbakedatert

Arbeidsgiver kan bestride en tilbakedatert sykmelding dersom sykmeldingen gjelder for et tidsrom før arbeidstakeren ble undersøkt av lege, jf. folketrygdloven § 8-7.

Unntaksvis kan en sykmelding som er utstedt med tilbakevirkende kraft godtas dersom vedkommende har vært forhindret fra å søke lege, og det er godtgjort at vedkommende var arbeidsufør i hele den tilbakedaterte sykmeldingsperioden, jf. folketrygdloven § 8-7 andre ledd, andre punktum.

 

 

Vanligvis vil det kun være snakk om kortvarige tilbakedateringer med unntak av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som på grunn av manglende innsikt i egen sykdom har unnlatt å oppsøke lege. 

Det er et krav at legen på fyllestgjørende måte godtgjør at sykdommen har medført arbeidsuførhet fra et tidligere tidspunkt.

Eksempel på tilfeller hvor tilbakedatert sykemelding kan godtas:

 • Der arbeidstaker ikke har kunnet få kontakt med lege tidligere, f.eks. på grunn av influensaepidemi
 • Legestreik
 • Manglende innsikt i egen sykdom, f.eks. psykiatrisk pasient
 • Dersom det er et par dagers ventetid hos lege, vil man også kunne anses for å ha vært forhindret (1-2 dager)

Med abonnement får du tilgang til:

Interaktivt verktøy: Fyll inn selv og finn ut om fraværet ligger i arbeidsgiverperioden

Kjøp tilganG til Interaktive VERKTØY