Vilkår for Leder.no

Oppdatert 28.5.2019

Leder.no er en tjeneste som gir tilgang til ulike former for innhold og funksjonalitet om ledelse gjennom en nettbasert løsning. Les her for mer informasjon om tjenesten.

Tjenesten leveres av Simployer Solutions AS ("vi", "oss"), org. nr. 921407025 MVA, Kalnesveien 5, 1712 Grålum. Vi benytter Infotjenester AS som leverandør for å yte service. Infotjenester vil være kontaktpunkt for spørsmål og andre henvendelser, og Infotjenester vil forestå fakturering.

Kontaktinformasjon er: info@infotjenester.no, +47 69 97 17 00.

Kunden for tjenesten er enten den fysiske personen som oppretter brukerkonto og som benytter tjenesten ("du"), eller selskapet som er oppgitt som fakturamottaker ved bestilling av tjenesten, som nærmere beskrevet i punkt 1 nedenfor.

1. Avtalebetingelser

For å ta i bruk tjenesten må du opprette en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto og benytte tjenesten, aksepterer du disse vilkårene.

Vi kan oppstille tilleggsvilkår for tilgang til enkelte deler av tjenesten, f.eks. deler som kun er tilgjengelig mot betaling. Slike tilleggsvilkår, herunder eventuell pris, vil fremgå i forbindelse med bestillingen, samt i ordrebekreftelsen som sendes pr. epost etter at bestilling er gjort.

Dersom du oppgir et selskap som fakturamottaker ved bestillingen en tjeneste, vil selskapet være kunden for tjenesten. Du innestår i så fall for å kunne inngå rettslig bindende avtaler på vegne av selskapet. Dersom tjenesten hvor selskapet er kunde sies opp, forblir du bruker av de ikke-betalbare delene av tjenesten (med mindre du sletter din brukerkonto i samsvar med punkt 2).

Punkt 3 i disse vilkårene gjelder kun der du som person er kunde. Punkt 11 – 12 gjelder kun der selskapet er kunde. Øvrige punkter gjelder i begge tilfeller.

2. Brukerkonto

Brukerkontoen du oppretter er personlig. Du kan ikke gi eller dele din tilgang til andre. Ditt innhold er knyttet til din bruker. Andre, herunder din arbeidsgiver, kan ikke kreve tilgang til slikt innhold.

Du skal holde ditt passord hemmelig. Vi forbeholder oss retten til å registrere hvem som bruker tjenesten, innenfor rammene av gjeldende personvernregelverk.

Du må varsle oss om endringer i din kontaktinformasjon, som post- og epostadresse, slik at vi kan kommunisere med deg. Med mindre annet er avtalt, vil du beholde din brukerkonto selv om du endrer epostadresse (f.eks. om du bytter arbeidsgiver) eller du sier opp tilgang til betalte deler av tjenesten.

Du skal kun benytte din tilgang til leder.no til normal bruk som tjenesten er tiltenkt for.

Du kan slette din brukerkonto ved å sende epost om sletting til info@infotjenester.no eller ved å benytte eventuell slettefunksjonalitet på leder.no. Kun personen som har opprettet brukeren kan be om at brukerkontoen slettes. Sletting innebærer at din tilgang til tjenesten opphører. Dine referanser, snarveier, lagret innhold, opplæringshistorikk, atferdslogg og lignende brukerspesifikk informasjon slettes, med mindre vi er forpliktet ved lov til å bevare informasjonen.

3. Angrerett

Du har rett til å angre på eventuelle kjøp innen 14 dager fra bestilling. Du erkjenner imidlertid at din angrerett går tapt dersom du aksepterer å ta få tilgang til den betalbarbare tjenesten før angrefristens utløp, jf. angrerettloven § 22 bokstav n. Angreskjema vedlegges ordrebekreftelse.

4. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet

Vi gjør vårt beste for at tjenesten er tilgjengelig, at den fungerer som den skal, og at informasjonen er oppdatert og korrekt. Vi kan likevel ikke garantere dette. Vi er ikke ansvarlig for valg og handlinger som eventuelt gjøres på bakgrunn av informasjon på leder.no.

Bruk av tjenesten er best på nyere versjoner av de mest utbredte nettlesere. Bruk av eldre versjoner eller mindre utbedrete nettlesere kan innebære at tjenesten ikke fungerer som den skal.

5. Rettigheter

Vi eier alle rettigheter til tjenesten, inkludert innholdet i tjenesten. Det er ikke tillatt å kopiere eller dele innhold eller utnytte tilgangen til å lage tilsvarende tjenester.

Dersom tjenesten åpner for brukergenerert innhold (som kommentarer eller artikler), og slik mulighet benyttes til å publisere innhold, gis vi en rett til å dele dette med andre brukere av leder.no. Dette gjelder også etter at brukerkontoen, som innholdet ble publisert fra, senere blir slettet.

6. Betaling

Tjenesten er gratis, med mindre annet er avtalt.

Prisen for tilgang til betalbare deler av tjenesten vil fremgå på leder.no. Med mindre annet er avtalt gjennom leder.no gjelder følgende pris- og betalingsbetingelser:

Betalbare abonnement gjelder for 12 måneder av gangen. Det fornyes automatisk med mindre det sier opp innen senest tre måneder før ny abonnementsperiode påbegynner.

Betalbare abonnement betales forskuddsvis pr. periode, enten ved at vi utsteder faktura straks etter bestilling, eller ved at vi krever betaling med kort. Vi kan midlertidig stanse tilgangen til betalbare deler av tjenesten så lenge forfalt faktura er ubetalt.

Betalbare abonnement kan starte med gratis prøveperiode eller periode med åpent kjøp. I slik periode kan abonnementet når som helst sies opp. Om vi ikke har mottatt oppsigelse før slik periode er utløpt, går abonnementet automatisk over i et ordinært, betalbart abonnement. Prøveperiode og åpent kjøp kan kun benyttes én gang per bruker.

Ved manglende betaling kan vi kreve forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lov.

Vi kan endre våre priser årlig. Prisendringer vil kommuniseres på leder.no eller pr. epost.

7. Oppsigelse

Betalbare abonnement kan sies opp ved å sende epost om oppsigelse til info@infotjenester.no eller ved å benytte eventuell oppsigelsesfunksjonalitet på leder.no. Oppsigelse må skje senest tre måneder før ny abonnementsperiode påbegynner.

Brukerkonto og tilgang til de deler av tjenesten som er gratis opprettholdes selv om betalbare abonnement sies opp.

Sletting av brukerkonto påvirker ikke plikt til å betale eventuelle abonnement som allerede er påbegynt (inkludert abonnement som påbegynner mindre enn tre måneder etter at sletteforespørselen ble mottatt).

8. Overføring

En brukerkonto kan ikke overdras til andre. Betalbare abonnement kan, med vårt skriftlige samtykke, overføres til andre. Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser til tredjepart.

9. Personopplysninger

Vi vil som behandlingsansvarlig behandle opplysninger om brukerne i forbindelse med tjenesten. Mer informasjon om vår behandling av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

10. Endringer

Vi kan komme til å endre brukervilkårene, f.eks. om vi lanserer ny funksjonalitet i tjenesten. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene vil være publisert på leder.no. Vi vil varsle om vesentlige endringer av vilkårene, f.eks. ved å sende epost eller ved å vise et varsel på leder.no. Fortsatt bruk av tjenesten etter slikt varsel utgjør en aksept av de endrede vilkårene.

11. Mislighold

Ingen av partene kan kreve erstatning fra den andre parten for indirekte tap som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten.

Vårt totale ansvar for ett år er i alle tilfelle begrenset til det samlede vederlaget (ekskl. merverdiavgift) som er betalt for tjenesten de siste 12 månedene før misligholdet fant sted.

12. Verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med kundeforholdet skal løses ved Sarpsborg tingrett.